Hoe discriminatie bewijzen?

Hoe discriminatie bewijzen?

Voor bewijs van discriminatie is er een omkering van bewijslast. Bij het inleiden van een zaak moet het slachtoffer de feiten kunnen aantonen die het bestaan van een discriminatie, verband houdend met een beschermd criterium, doen vermoeden.

Welke vormen van discriminatie zijn er?

Vormen van discriminatie op het werk

  • godsdienst;
  • levensovertuiging;
  • politieke overtuiging;
  • ras;
  • geslacht; Onder direct onderscheid op grond van geslacht wordt mede verstaan onderscheid op grond van zwangerschap, bevalling en moederschap.
  • nationaliteit;
  • hetero- of homoseksuele gerichtheid;
  • burgerlijke staat;

Wat doet de politie tegen discriminatie?

U kunt via 0900-8844 een melding doen of een afspraak maken om aangifte te doen. Als u aangifte doet, is dat een verzoek aan de politie om een onderzoek te starten naar de dader. Een (hulp)officier van justitie bepaalt na de aangifte of er inderdaad sprake is van discriminatie volgens de wet.

Wat zijn de straffen voor discriminatie?

Iemand die zich hieraan schuldig maakt wordt gestraft met een gevangenisstraf van maximaal één jaar of een geldboete van maximaal € 8.700,00. Wanneer dit vaker gebeurt of in groepsverband (2 personen of meer), dan wordt de maximale gevangenisstraf verdubbeld naar twee jaar en een geldboete van maximaal € 21.700,00.

Wat is directe discriminatie?

Er is sprake van directe discriminatie als je slecht behandeld wordt op grond van een eigenschap die beschermd is door de wet. Bijvoorbeeld als je bij een sollicitatie wordt afgewezen omdat je een donkere huidskleur hebt.

Wat is indirecte discriminatie?

Indirecte discriminatie, ook wel “verkapte” discriminatie genoemd, houdt in dat formeel gezien geen onderscheid wordt gemaakt op grond van de nationaliteit, maar dat een bepaalde voorwaarde moeilijker te vervullen is voor buitenlandse werknemers dan binnenlandse werknemers.

Wat is discriminatie voorbeelden?

In Nederland mag iedereen geloven wat hij of zij wil. Of geen geloof hebben. Een voorbeeld van discriminatie op grond van deze redenen kan zijn: een moslima die geen hoofddoek mag dragen op het werk. Met ras wordt hier bedoeld: huidskleur, afkomst, nationale of etnische achtergrond.

Wat is geen vorm van arbeidsdiscriminatie?

Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Is discriminatie strafbaar NL?

In het Wetboek van Strafrechtzijn de grondvormen van discriminatie strafbaar gesteld, namelijk het in het openbaar beledigen, het aanzetten tot haat, discriminatie of geweld en het bij de uitoefening van ambt, beroep of bedrijf discrimineren van personen wegens ras, godsdienst, levensovertuiging, geslacht, seksuele …

Wat zijn je rechten als je te maken krijgt met discriminatie?

Iedereen die zich gediscrimineerd voelt, kan een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens. Het College mag alleen zaken behandelen die vallen onder de wetten voor gelijke behandeling. Het college kan niet oordelen over onderwerpen waar de gelijkebehandelingswetgeving niets over zegt.

Is discriminatie strafbaar?

Kan je iemand aanklagen voor discriminatie?

Meld discriminatie online bij College voor de Rechten van de Mens. Klacht over discriminatie door de overheid indienen bij de Nationale Ombudsman. Die kan u helpen als het misgaat tussen u en de overheid. Melden discriminatie op social media of internet.

Related Posts