Hoe lang mag je vakantiedagen meenemen?

Hoe lang mag je vakantiedagen meenemen?

Wettelijke vakantiedagen die u niet heeft opgenomen, vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin u ze heeft opgebouwd. Vakantiedagen die u bijvoorbeeld in 2021 heeft opgebouwd, vervallen op 1 juli 2022. Bij cao of schriftelijke overeenkomst kan een ruimere vervaltermijn zijn overeengekomen.

Kunnen vakantiedagen vervallen bij ziekte?

Voor het verval van vakantiedagen bij een zieke werknemer geldt een iets ander regime dan het standaardregime. Artikel 7:640a BW bepaalt dat de aanspraak op het minimum vakantie uren niet vervalt na 6 maanden in het nieuwe jaar, als de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om de vakantie op te nemen.

Wat met niet opgenomen vakantiedagen bij ziekte?

Alleen als de werknemer daadwerkelijk in de onmogelijkheid verkeert om de vakantiedagen op te nemen (bijvoorbeeld wegens ziekte), verliest hij het recht op vakantie. In dat geval wordt zijn vakantiegeld uitbetaald voor de dagen die hij niet kon opnemen”, vertelt .

Hoe lang mag een werknemer onbetaald verlof opnemen?

Spreek duidelijk af hoelang je werknemer onbetaald verlof mag opnemen. In principe kan dit onbeperkt zijn, maar in de praktijk geldt een periode van 18 maanden als maximum.

Wanneer mag je een onbetaald verlof aanvragen?

In principe mogen al je werknemers een periode van onbetaald verlof aanvragen. Of je dit wel of niet mag weigeren, hangt af van de vraag waarom een werknemer een tijdje onbetaald vrij wil nemen.

Is er sprake van onbetaald verlof?

Van onbetaald verlof is sprake als een werknemer gedurende een langere periode niet (of minder) werkt en daarom ook geen (of minder) loon ontvangt. Werknemers gebruiken deze vorm van verlof bijvoorbeeld om meer tijd te kunnen besteden aan de opvoeding van hun kinderen. Of om langere tijd voor een ziek familielid te zorgen.

Is het verplicht om vakantie te nemen?

Géén verplichting De werkgever heeft niet de mogelijkheid om een werknemer te verplichten zijn vakantiedagen op te nemen. Op de werkgever rust ook niet de verplichting om de werknemer op vakantie te sturen. Het opnemen van vakantie is de verantwoordelijkheid van de werknemer zelf.

Related Posts