Hoe moet je argumenten weerleggen?

Hoe moet je argumenten weerleggen?

Een argument dat laat zien dat een argument zwak of onwaar is noemen we een weerlegging. Voorbeeld: Het is fijn dat de aarde opwarmt, want dan kunnen we in ons eigen land lekker veel zonnen (argument voor). Maar de kans dat je huidkanker krijgt,, wordt daardoor wel een stuk groter (argument tegen).

Hoe weerleg je?

Je doet dit door een argument naar voren te brengen en dit te bewijzen op basis van feiten, literatuuronderzoek, eigen onderzoek en/of waterdichte redeneringen. Besteed veel tijd aan de kwaliteit van je redeneringen en maak duidelijk onderscheid tussen meningen, feiten, argumenten, beweringen en redeneringen.

Hoe schrijf je een argumentatieve tekst?

Het onderwerp van een argumentatieve tekst hoeft niet omstreden te zijn. Een betoog heeft altijd een inleiding, een midden en een slot. In een slot herhaal je je standpunt. Je kan geen logisch opiniestuk schrijven zonder een doordacht argumentatieschema.

Heeft een essay een voorblad?

Een essay bestaat in principe uit drie tot vijf pagina’s met tekst, de inhoudsopgave, het voorblad, de bronnenlijst en eventuele bijlagen worden hierbij niet meegerekend. Een essay bevat in principe geen afbeeldingen, ook niet op het voorblad.

Hoe weerleg je in een debat?

Weerleggen kan je op een paar manieren doen. Zo kan je zeggen dat het punt van de tegenstander irrelevant is. Bijvoorbeeld: “Wij denken niet dat eenhoorns relevant zijn in een debat over onderwijs”. Je kunt ook gewoon zeggen dat iets niet waar is.

Hoe weerlegging beginnen?

Nadat je een aantal alinea’s met argumenten geschreven hebt, kun je je tekst nog sterker maken door een tegenargument te geven en deze te weerleggen. Ook dit doe je in een aparte alinea. Je bedenkt je dan waarom iemand het juist niet eens zou zijn met jouw standpunt.

Hoe moet je een verhandeling schrijven?

Corpus De opdracht bij het schrijven van een juridische verhandeling is doorgaans het oplossen van een of andere, vaak meerdere uit elkaar voortvloeiende of samen- hangende rechtsvragen. Die rechtsvragen moeten dus worden geformuleerd, ontleed en beantwoord. Het onderwerp wordt in al zijn elementen “uit-een-gezet”.

Hoe bouw je een betogende tekst op?

Hoe schrijf je een betoog?

 1. De inleiding. In de inleiding van een betoog introduceer je, net als in alle andere teksten, het onderwerp.
 2. De kern. In de kern van je betoog behandel je per alinea een argument voor je standpunt.
 3. Het slot. In het slot van je betoog noem je nogmaals kort je argumenten voor je standpunt.

Hoe structureer je een essay?

De structuur van een essay is eigenlijk redelijk vrij….Presenteer de argumenten tegen je standpunt:

 1. Argument.
 2. Weerlegging.
 3. Bewijs.
 4. Slotzin.
 5. Overgangszin naar volgende alinea.

Wat moet er in een essay staan?

Een essay stipt een onderwerp aan en beantwoordt een vraag aan de hand van een betoog. Dit doe je door academische argumenten te gebruiken. Deze bestaan uit drie elementen: een claim, een reden voor deze claim, en redeneringen en bewijzen om de reden aan de claim te koppelen.

Welke Argumentatiestructuren zijn er?

De enkelvoudige argumentatie

 • De enkelvoudige argumentatie.
 • De onderschikkende argumentatie (ook wel ketenargumentatie genoemd)
 • De nevenschikkende afhankelijke en onafhankelijke argumentatie.

Wat zijn standpunten en argumenten?

Standpunt: een taaluiting waarin een spreker of schrijver zijn mening over iets weergeeft. Argument: een taaluiting waarmee een spreker of schrijver zijn standpunt verdedigt tegen kritiek.

Hoe begin je met een weerlegging?

Weerleggen van argumenten

 • omschrijf het argument dat je aanvalt.
 • vertel waarom dat argument onjuist of onvolledig is en/of.
 • voer een zelf gevonden tegenargument aan.

Wat is een verzwegen argument?

Het probleem is echter dat als iemand met argumenten probeert een ander te overtuigen dat toch nog soms zaken onbenoemd kunnen blijven.Er is dan sprake van een niet-volledige argumentatie of redenering. Er zijn dan elementen in de argumentatie verzwegen.

Wat is belangrijk bij argumenteren?

Goede argumenten voldoen aan twee eisen: Een goed argument is juist. Dat wil zeggen: het is waar wat je zegt. Een goed argument is daarnaast geldig: het gaat over het onderwerp van het meningsverschil en niet over iets anders.

Hoe beargumenteer je iets?

Zes tips om goed te beargumenteren

 • Bereid jezelf goed voor.
 • Als je begint met een argument, hou het dan kort.
 • Gebruik beeldspraak, of persoonlijke ervaringen om je punt te onderstrepen.
 • Als mensen reageren, schrijf dan hun argumenten op.

Welke drogredenen zijn er?

Verschillende soorten drogredenen (met voorbeelden)

 • De onjuiste oorzaak-gevolgrelatie.
 • De verkeerde vergelijking.
 • De overhaaste generalisatie.
 • De cirkelredenering.
 • De persoonlijke aanval.
 • Het ontduiken van de bewijslast.
 • Het vertekenen van het standpunt.
 • Het bespelen van het publiek.

Welke signaalwoorden kunnen wijzen op een argumentatie?

Argumentatie

 • omdat, daarom, dus, om die reden.
 • doordat, daardoor, waardoor, zodat.
 • met het doel dat, om te, opdat, teneinde, waartoe.
 • want, namelijk, immers.
 • zodat, met het gevolg dat, ten gevolge van.
 • kortom.
 • dat heeft geleid tot.

Related Posts