Kun je ontslag nemen als je een jaarcontract hebt?

Kun je ontslag nemen als je een jaarcontract hebt?

In principe kun je in overleg met je werknemer een arbeidscontract beëindigen met wederzijds goedvinden, ook bij een tijdelijk contract. Maak dan wel goede afspraken, bijvoorbeeld over de einddatum en de hoogte van de eventuele ontslagvergoeding.

Kan ik ontslag nemen met een contract van bepaalde duur?

Concreet betekent dit dat je een contract van bepaalde duur kan opzeggen voordat de eerste helft van de afgesproken duurtijd is afgelopen. Hierbij geldt wel dat deze periode maximaal zes maanden mag bedragen. Opeenvolgende contracten van bepaalde duur? Dan is opzegging enkel mogelijk voor het eerste contract.

Wat is de wettelijke opzegtermijn bij een tijdelijk contract?

Dan moet u rekening houden met een opzegtermijn. Die is meestal 1 maand. Maar in uw contract of cao kan ook een andere termijn zijn afgesproken.

Wanneer is een jaarcontract op zijn einde?

Loopt een jaarcontract op zijn einde, dan ben je verplicht om je werknemer hierover minimaal een maand van tevoren schriftelijk in te lichten. De Wet werk en zekerheid voorziet namelijk in een zogeheten aanzegtermijn van één maand voor tijdelijke dienstverbanden van zes maanden of langer.

Wat is een jaarcontract of vast contract?

Jaarcontract of vast contract? Een jaarcontract is een tijdelijke arbeids­overeenkomst met een bepaalde looptijd (in dit geval dus een jaar) en een vaste einddatum. Na het verstrijken van de looptijd eindigt de overeenkomst automatisch ‘van rechtswege’, zonder dat het UWV of de kantonrechter eraan te pas komt.

Wat is de wettelijke proeftijd bij een jaarcontract?

De wettelijk toegestane proeftijd bij een jaarcontract is één maand. In de proeftijd mag je het jaarcontract opzeggen zonder toestemming van het UWV of de kantonrechter. Er geldt geen opzegtermijn en je hoeft je werknemer geen vergoeding mee te geven.

Wanneer mag je een concurrentiebeding opnemen in een jaarcontract?

In de regel mag je een concurrentiebeding alleen opnemen in een contract voor onbepaalde tijd. Een concurrentiebeding in een jaarcontract is niet toegestaan, tenzij je kunt aantonen dat er ‘zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen’ zijn, waardoor dit echt nodig is. 6.

Hoe lang uitwerken bij jaarcontract?

Opzegtermijn met vast contract

In dienst Opzegtermijn
Korter dan 5 jaar 1 maand
Tussen de 5 en 10 jaar 2 maanden
Tussen de 10 en 15 jaar 3 maanden
15 jaar of langer 4 maanden

Wat als mijn jaarcontract afloopt?

Komt u na de einddatum gewoon werken? Dan is dat een stilzwijgende verlenging. De arbeidsovereenkomst wordt automatisch met dezelfde periode verlengd, met een maximum van een jaar. Als uw tijdelijke contract niet verlengd wordt, heeft u misschien recht op een transitievergoeding.

Hoe lang moet je uitwerken?

Voor een werknemer is de opzegtermijn standaard een (1) maand, behalve als er in een van toepassing zijnde CAO of in het arbeidscontract zelf wat anders geregeld is. De werkgever kan bijvoorbeeld in het arbeidscontract hebben opgenomen dat de werknemer zich moet houden aan een opzegtermijn van twee maanden.

Hoe kan ik ontslag nemen?

Hoe kan ik ontslag nemen? Als u ontslag wil nemen, moet u dat schriftelijk doen. U moet zich houden aan de afgesproken opzegtermijn. Deze staat in uw arbeidsovereenkomst.

Wanneer mag je een werknemer ontslaan als hij arbeidsongeschikt raakt?

Als een werknemer met een jaarcontract ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt, mag je hem alleen ontslaan als hij nog in zijn proeftijd zit. Is de proeftijd al voorbij, dan ben je verplicht hem minstens 70 procent van zijn loon door te betalen voor de resterende duur van het contract.

Wanneer eindigt uw contract opzeggen?

Dan eindigt uw contract vanzelf op de afgesproken einddatum. U heeft in dit geval geen opzegtermijn. U mag met uw werkgever afspreken dat u uw contract eerder kunt opzeggen. Deze afspraak moet u dan in uw contract laten zetten.

Related Posts