Waarom is er in een autofabriek sprake van arbeidsverdeling?

Waarom is er in een autofabriek sprake van arbeidsverdeling?

· Betere arbeidsomstandigheden : goede stoel, helm etc. à minder mensen ziek à werkgever hoeft minder vervangers op te roepen en minder ziektekosten te betalen à loonkosten dalen. · Betere arbeidsverdeling : werknemers specialiseren zich in bepaalde taak à productie gaat sneller en efficiënter.

Wat is het begrip arbeidsproductiviteit?

De arbeidsproductiviteit is de gemiddelde productie van één werknemer in een bepaalde periode. Hoe meer een werknemer in een bepaalde periode kan produceren, hoe productiever hij/zij is.

Wat is verticale arbeidsverdeling?

Verticale en horizontale arbeidsverdeling Verticale differentiatie is een opdeling van arbeid in verticale zin. Een medewerker met een bepaalde functie krijgt iemand onder zich om hem te helpen. Er is sprake van een hiërarchisch verschil.

Wat is arbeidsdeling economie?

(economie) Het verdelen van het werk in verschillende taken. ♢ Onder arbeidsverdeling verstaan we het verdelen van de arbeidstaken in deelhandelingen met als doel de arbeidsproductiviteit te verhogen.

Wat is de internationale arbeidsverdeling?

de specialisatie van bepaalde landen of groepen landen op bepaalde sectoren van de produktie. In de huidige wereldeconomie is internationale arbeidsverdeling een dominerend verschijnsel: praktisch geen enkel land produceert nog zelf alle goederen en diensten die zijn inwoners gebruiken.

Wat is een arbeidsintensief?

Een bedrijfstak of productieproces is arbeidsintensief als de productiefactor arbeid (werknemers) in verhouding tot de productiefactor kapitaal (machines) veel wordt ingezet.

Wat is de formule van arbeidsproductiviteit?

Als er bij een bedrijf jaarlijks 35000 producten worden geproduceerd door 200 werknemers, dan houdt dit in dat de jaarlijkse arbeidsproductiviteit per werknemer 175 producten is: Arbeidsproductiviteit. 35000 (aantal producten per jaar) / 200 (aantal werknemers) = 175.

Wat is het verschil tussen verticale en horizontale taakverdeling?

Mintzberg maakt onderscheidt tussen horizontale en verticale taakspecialisatie. Horizontale taakspecialisatie kent een spectrum dat loopt van taakspecialisatie tot taakverbreding. In geval van verticale taakspecialisatie gaat het om de mate van controle over het eigen werk.

Wat is verticale decentralisatie?

Mate van verticale decentralisatie; is de mate waarin de macht over de verschillende hiërarchische niveaus binnen de organisatie is verdeeld. Is de macht geconcentreerd bij het topmanagement zoals vaak bij kleine organisaties het geval is.

Related Posts