Wat betekent de bewering?

Wat betekent de bewering?

bewering – Zelfstandignaamwoord 1. een stellige verklaring dat iets zo is, vaak zonder het geven van de redenen waarom, mening, propositie ♢ De bewering dat Wikipedia nooit van de grond zou komen is inmiddels wel weerlegd.

Wat is een Subargument?

Het doel van de schrijver van een betoog is namelijk: overtuigen. Deze hoofdargumenten ondersteunen het standpunt. Maar ook deze hoofdargumenten kunnen weer verduidelijkt of verklaard worden. Deze verduidelijkingen of verklaringen noemen we dan subargumenten.

Hoe maak je een bewering?

Met geldigheidswaarde wordt bedoeld dat een bewering een uitspraak is waarvan je, als je begrijpt wat wordt bedoeld, kunt zeggen: “Ja, dat klopt”, of “Nee, dat klopt niet”. Voorbeelden van beweringen zijn: “Het regent” (een beschrijving van een feit) of “Het is slecht weer” (een oordeel).

Wat is een ander woord voor bewering?

bewering, convictie, denkbeeld, gedachte, gevoelen, gezichtspunt, gezindheid, houding, ingesteldheid, instelling, inzicht, mening, oogpunt, oordeel, opinie, opstelling, optie, opvatting, overtuiging, perspectief, platform, positie, stelling, stellingname, uitgangspunt, visie, zienswijze.

Wat is beweerd?

(beweerde, heeft beweerd), 1. staande houden, zeggen dat iets zo is, desnoods zonder enige bewijsgrond: hij beweert het gezien te hebben; beweren en bewijzen zijn twee; ook met betrekking tot iets dat klaarblijkelijk onwaar is: hij beweerde het niet gehoord te hebben; 2.

Wat is het verschil tussen een argument en een Subargument?

Om te beginnen is het argument op zichzelf niet erg overtuigend. Er moet een reden zijn voor de lezer om te geloven dat Griekenland dat inderdaad niet van plan is. Laten we daar een argument bij verzinnen, dat is dan een argument bij een argument; we noemen dat een subargument.

Wat is een Tegenar?

een argument dat men tegen iets inbrengt Voorbeeld: `Ik was niet onder de indruk van zijn tegenargumenten.

Hoe maak je iets concreter?

Hieronder aanwijzingen om je eigen tekst minder vaag en juist concreter te maken….Concrete taal is:

  1. zichtbaar, tastbaar en feitelijk.
  2. duidelijk en ondubbelzinnig.
  3. maar op één manier uit te leggen.
  4. te tekenen.
  5. Als de toehoorder zich een beeld (plaatje) kan vormen van wat er verteld wordt.

Wat is concreter?

tastbaar, zeker. in de realiteit bestaande, in tegenstelling tot slechts in gedachten.

Related Posts