Wat doet Amnesty International tegen schending van mensenrechten?

Wat doet Amnesty International tegen schending van mensenrechten?

Ons onderzoekswerk brengt belangrijke mensenrechtenschendingen en -gevaren aan het licht; ons lobbywerk bij regeringen en andere organisaties brengt mensenrechten hoog op de (China-)agenda; en ons werk op educatie, voorlichting en actie zorgt voor een beter geïnformeerd en actief betrokken Nederlands en globaal publiek …

Welke groepen of organisaties zorgen ervoor dat landen de mensenrechten respecteren?

In de sfeer van de mensenrechten, vrede, veiligheid en milieu zijn vele duizenden ngo’s actief, sommige plaatselijk en van geringe omvang, andere internationaal en zeer groot. De grootste mensenrechten-ngo’s zijn Amnesty International, Human Rights Watch en Artsen zonder Grenzen.

Hoe worden mensenrechten gecontroleerd?

De nakoming van de verplichtingen in het kader van internationale mensenrechtenverdragen wordt gecontroleerd door onafhankelijke comités van deskundigen, “verdragsorganen” genaamd, die ook helpen de betekenis van bepaalde mensenrechten te verduidelijken.

Waar strijd Amnesty International voor?

In onze strijd tegen onrecht onderzoekt Amnesty International wereldwijd schendingen van mensenrechten. We voeren massale acties om die schendingen te voorkomen en te stoppen. We lobbyen bij regeringen om onderdrukkende wetten aan te passen.

Wat zijn de internationale mensenrechten?

In het EVRM staan onder andere het recht op vrijwaring van slavernij, verbod van foltering, het recht op vrijheid van persoon, een eerlijk proces, vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, en het recht op bescherming van het privé- en gezinsleven.

Wie komt er op voor mensenrechten?

Mensenrechten: het controlesysteem van de mensenrechten bestaat uit organen opgericht op basis van het Handvest van de Verenigde Naties en van de belangrijkste mensenrechtenverdragen. De Mensenrechtenraad is het belangrijkste orgaan voor de verdediging van de mensenrechten.

Related Posts