Wat is een algemeenheid van goederen?

Wat is een algemeenheid van goederen?

De term ‘algemeenheid van goederen’ houdt in de overdracht van een handelszaak of van een autonoom be- drijfsonderdeel met lichamelijk zaken, zoals bijvoorbeeld de inventaris, en/of onlichamelijke zaken, zoals bijvoorbeeld licentierechten, die samen een onderneming of een gedeelte van een onderneming vormen waarmee een …

Wat is een zelfstandig deel van een onderneming?

Dit begrip wordt gedefinieerd als: het totaal van de activa en passiva van een afdeling van een vennootschap die uit organisatorisch oogpunt een onafhankelijke exploitatie vormen, dat wil zeggen: een geheel dat op eigen kracht kan functioneren.

Wat is een algemeenheid?

algemeenheid – zelfstandig naamwoord uitspraak: al-ge-meen-heid 1. als je naar het geheel kijkt ♢ in zijn algemeenheid is dit een goede school 2. vaag, niet duidelijk gezegde ♢ deze minister pra…

Een feitelijke algemeenheid is een (fluctuerend) geheel van goederen, waarbij die goederen binnen het geheel een gemeenschappelijke bestemming delen.

Wat betekent handelsfonds overnemen?

Ingeval van een overdracht van een handelsfonds, worden niet de aandelen, maar wel het handelsfonds overgedragen. Enkel dit handelsfonds krijgt m.a.w. een nieuwe eigenaar, maar dit houdt wel in dat de bestaande uitbating van dit handelsfonds op dezelfde manier wordt verder gezet door een andere persoon/personen.

Is goodwill belast met btw?

Wanneer een totale horecaonderneming wordt overgedragen bestaande uit inventaris, inrichting, goodwill en voorraad, mag er geen omzetbelasting in rekening worden gebracht bij de overdracht.

Hoeveel btw op overname?

U mag geen btw over de verkoopprijs berekenen als de koper uw onderneming overneemt. De koper neemt dan eigenlijk de plaats in van de verkoper.

Hoe handelsfonds overnemen?

Het handelsfonds kan worden overgedragen (verkocht) aan een derde persoon die we dan de ‘overnemer’ noemen. De verkoper, of degene die het handelsfonds overdraagt, wordt de ‘overdrager’ genoemd. De elementen waaruit het handelsfonds bestaat variëren naargelang van het soort handel.

Wat zit er in het handelsfonds?

Alhoewel er geen sluitende, wettelijke definitie is van ‘handelsfonds’ wordt er meestal het volgende onder verstaan: alle materiële en immateriële roerende goederen die de overnemer toelaten om de onderneming voort te zetten.

Hoeveel btw op bestaand appartement?

Als particulier is het voordeliger om te kopen onder het stelsel van de verkooprechten. In het Vlaams gewest bedragen de registratierechten 12% van de prijs, in sommige gevallen kun je zelfs genieten van een verlaagd tarief en zal je slechts 3% registratierechten betalen. Het btw-tarief daarentegen bedraagt steeds 21%.

Hoe waarde handelsfonds bepalen?

Theoretisch is de huidige “goodwill” waarde van een handelszaak de actuele waarde van alle “meerwinst” die de onderneming in de toekomst kan opleveren. Met “meerwinst” bedoelen we de baten na aftrek van een correcte verloning voor de zaakvoerder en na vergoeding voor het geïnvesteerde kapitaal.

Related Posts