Wat is een non conformiteit?

Wat is een non conformiteit?

Non-conformiteit (wettelijke garantie): Conformiteit betekent dat het afgeleverde product voldoet aan de koopovereenkomst. Non-conformiteit houdt in dat het afgeleverde product niet voldoet aan de verwachtingen die de klant daar redelijkerwijs van mocht hebben.

Wat is normaal gebruik van de woning?

Hoofdregel: de woning dient geschikt te zijn voor normaal gebruik. Als een koper een huis koopt mag koper verwachten– uitzonderingen daargelaten – dat hij/zij normaal in het huis kan wonen. Dit volgt uit de wet ( artikel 7:17 BW) , maar tevens uit de meeste standaard koopovereenkomsten.

Wat is een consumentenkoop?

Als u als consument iets koopt bij een verkoper, zoals een winkel of een webshop, dan noemen we die handeling een consumentenkoop.

Welk wetsartikel gaat over de consumentenkoop?

Er is sprake van een consumentenkoop als het een koopovereenkomst tussen een professionele verkoper en een particuliere koper van een roerende zaak betreft (artikel 7:5 Burgerlijk Wetboek).

Is de EU richtlijn betreffende consumentenrechten omgezet geïmplementeerd in Nederlands recht?

Beide richtlijnen moeten uiterlijk op 1 juli 2021 zijn omgezet in Nederlands recht en treden in werking vanaf 1 januari 2022. De richtlijnen worden geïmplementeerd in boek 7 van het Burgerlijk wetboek. De richtlijn consumentenkoop is van toepassing op koopovereenkomsten die vanaf 1 januari 2022 worden gesloten.

Welke specifieke kenmerken zijn verbonden aan de consumentenkoop?

Er is pas sprake van consumentenkoop als voldaan is aan de vereisten dat de koper een consument is en de verkoper een professionele partij. Een koper is consument als hij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Een rechtspersoon kan dus geen consument zijn.

Wat te doen bij non-conformiteit?

Klagen over non-conformiteit: klachtplicht De non-conformiteit moet binnen bekwame tijd aan de verkoper kenbaar worden gemaakt. Dit noemen we de klachtplicht. Over het algemeen wordt een termijn van 2 maanden gehanteerd. De termijn vangt aan nadat de non-conformiteit de koper bekend is of had kunnen zijn.

Is non-conformiteit wanprestatie?

Non-conformiteit is een bijzondere regeling van het algemene beginsel terzake ‘wanprestatie voor koopovereenkomsten’. Van wanprestatie is sprake wanneer één van beide partijen toerekenbaar tekort schiet in de verplichting tot nakoming van een verbintenis of (koop)overeenkomst.

Wat betekent normaal gebruik?

Aan iedere woningverkoop moet op basis van de wet een schriftelijke koopovereenkomst ten grondslag liggen. In veel gevallen wordt hiervoor een standaardovereenkomst gebruikt, zoals de NVM-koopakte. Een belangrijke bepaling in de NVM-koopakte is dat de woning geschikt dient te zijn voor normaal gebruik als woonhuis.

Wat zijn gebreken die het normale gebruik belemmeren?

Conclusie. Interessant is dat het hof oordeelt dat van een gebrek dat de bewoning belemmert normaal gesproken pas sprake is bij ernstige gebreken, bijvoorbeeld een gebrek dat de veiligheid van de bewoning van de woning direct dan wel binnen afzienbare termijn in gevaar brengt, als het niet wordt hersteld.

Wat is het verschil tussen koop en consumentenkoop?

Koop versus consumentenkoop Zowel consumenten als niet-consumenten kunnen producten kopen. Als een consument een product koopt van een professionele wederpartij, zoals bij een winkel, dan noemen we dit een consumentenkoop. Als een niet-consument een product koopt van een wederpartij, noemen we dit een koop.

Wat is een voorwaarde voor consumentenkoop?

Is herroepingsrecht verplicht?

Na de online aankoop van een product heeft een consument het recht om de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd. Webwinkels zijn wettelijk verplicht om de consument een bedenktijd van 14 dagen of langer te geven.

Waar heeft de klant recht op bij een non conform product?

Een consument heeft recht op een product dat op basis van de koopovereenkomst voldoet aan de redelijke verwachtingen. Is dit niet het geval, dan moet u als verkoper het product binnen een redelijke termijn repareren of vervangen. Als verkoper mag u de consument niet naar de fabrikant van het product sturen.

Welke rechten heb je als je niet tevreden bent over een product?

Wettelijke garantie Het product dat u kocht, moet goed zijn. Zo niet, dan moet de verkoper het product repareren, een nieuw product geven of uw geld teruggeven. Dat is uw wettelijke garantie.

Hoeveel herstelpogingen?

In de wet is niets geregeld over het aantal herstelpogingen. Over het algemeen kan worden gesteld dat een verkoper twee kansen moet krijgen om een non-conform product te herstellen. Als het product dan nog steeds niet aan de overeenkomt beantwoordt, kan de koper andere middelen inzetten.

Related Posts