Wat is er veranderd in de Grondwet?

Wat is er veranderd in de Grondwet?

Wel verandert de opzet van de Grondwet en worden nieuwe grondrechten toegevoegd, zoals bescherming van burgers tegen discriminatie (artikel 1), vastlegging van de onaantastbaarheid van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10) en het menselijk lichaam (artikel 11), een algemene vrijheid van meningsuiting en de …

Hoe kan de grondwet worden gewijzigd?

Om de Nederlandse Grondwet te wijzigen, moet een voorstel tot wijziging worden ingediend. De wijziging moet twee keer in de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld. Zo’n behandeling van een wetsvoorstel in het parlement wordt een lezing genoemd. Er zijn dus twee lezingen nodig voor de Grondwet kan worden gewijzigd.

Hoe verloopt de grondwetswijziging in de Tweede Kamer?

Een grondwetswijziging doorloopt twee lezingen in beide Kamers. Vóór de eerste lezing in de Tweede Kamer plaatsvindt moet een voorstel voor een overwegingswet worden ingediend. Hierin zijn de voorgestelde wijzigingen van de Grondwet opgenomen. De behandeling van dat voorstel kan worden gezien als de eerste lezing.

Wat is de procedure grondwetsherziening?

Procedure Grondwetsherziening. Bij wijziging van de Grondwet geldt een andere wetgevingsprocedure dan bij wijziging van ‘gewone’ wetten. Herziening vindt plaats in twee lezingen en bij de tweede lezing is in beide Kamers een versterkte meerderheid nodig (namelijk twee derde van de stemmen).

Wat is de mogelijkheid van de grondwetsherziening?

Door de mogelijkheid van een Grondwetsherziening binnen één kabinetsperiode zal zowel het politieke belang van de Grondwet als het belang ervan voor de burger toenemen. De Nationale conventie beschouwt dit als voordelen. De conventie wil niet tornen aan de vereiste tweederde meerderheid in de Staten-Generaal.

Wat is er veranderd aan de Grondwet in 1848?

De Grondwetsherziening van 1848 legde de basis voor het huidige stelsel van parlementaire democratie in Nederland. Sinds deze herziening van de Nederlandse Grondwet is niet langer de Koning, maar zijn de ministers verantwoordelijk voor het beleid.

Hoe worden wetten gewijzigd?

Met de Koninklijke Boodschap biedt de Koning het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aan. Het wetsvoorstel is openbaar als het naar de Tweede Kamer gaat. In de Tweede Kamer wordt het voorstel eerst schriftelijk behandeld in een gespecialiseerde commissie. Daarna verdedigt de minister het wetsvoorstel in een plenair debat.

Related Posts