Wat is het loon van de werkloosheidsuitkering?

Wat is het loon van de werkloosheidsuitkering?

Het bedrag van uw werkloosheidsuitkering (opent in nieuw venster) is afhankelijk van. het loon dat u verdiende toen u werkte; uw gezinssituatie (alleenwonend, samenwonend of samenwonend met gezinslast). uw beroepsverleden. Volledig werklozen ontvangen tijdens de eerste drie maanden werkloosheid 65% van hun laatst verdiende loon.

Hoe berekent de RVA uw werkloosheidsuitkering?

Hoe berekent de RVA uw werkloosheidsuitkering? De RVA stelt het brutodagbedrag van uw werkloosheidsuitkering vast op basis van: uw gezinstoestand, uw laatst verdiende loon, en uw beroepsverleden. Wat is uw gezinstoestand? >Er zijn drie categorieën van werklozen, volgens hun gezinssituatie: samenwonenden met gezinslast; alleenwonenden;

Hoe hebt u recht op een werkloosheidsuitkering?

U hebt recht op een werkloosheidsuitkering als u in de periode voordat u werkloos werd, een bepaald aantal arbeidsdagen gewerkt hebt (opent in nieuw venster) in loondienst. Arbeidsprestaties als zelfstandige tellen niet mee. Als u zelf ontslag neemt en meteen een uitkering aanvraagt, hebt u meestal geen recht op een uitkering.

Wat is het brutodagbedrag van de werkloosheidsuitkering?

De RVA stelt het brutodagbedrag van uw werkloosheidsuitkering vast op basis van: 1 uw gezinstoestand, 2 uw laatst verdiende loon, 3 en uw beroepsverleden.

Wat is de basisvoorwaarde voor de tijdelijke werkloosheid?

De basisvoorwaarde is natuurlijk dat de werkgever op een correcte manier de tijdelijke werkloosheid om economische redenen inroept en aangeeft bij de RVA. Gaat de werkgever ergens in de fout en stelt hij werknemers ten onrechte tijdelijk werkloos, dan zal de werknemer daar echter niet het slachtoffer van worden.

Wat is het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen?

Het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen wordt vastgesteld op basis van het laatst verdiende loon, de gezinstoestand en het beroepsverleden. In principe worden de uitkeringen toegekend voor onbeperkte duur. De hoogste loongrens bedraagt 2.671,37 euro per maand en geldt gedurende de eerste 6 maanden van de eerste vergoedingsperiode.

Waarom zou een flexi-jobber in tijdelijke werkloosheid worden gezet?

In theorie zouden ook werknemers met een flexi-job dus in tijdelijke werkloosheid kunnen gezet worden. In de praktijk zal een flexi-jobber echter geen aanspraakkunnen maken op tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, aangezien de overeenkomst normaal wordt gesloten omdat/wanneer er werk is.

Related Posts