Wat is het recht op zelfbehoud?

Wat is het recht op zelfbehoud?

De mens had het recht om alles te doen tot behoud van het eigen leven. Om mensen toch te motiveren naar vrede te streven hadden mensen volgens Hobbes de rede nodig. Deze kon helpen om overeenstemming te bereiken over het afzien van het natuurlijke recht op zelfbehoud.

Wat deed Immanuel Kant?

De wijsgeer Immanuel Kant (1724-1804) was een van de invloedrijkste filosofen sinds Aristoteles. Hij wordt beschouwd als de eerste Duitse idealistische filosoof en maakte vooral indruk met zijn driedelige werk Kritieken. Het meest bekend was zijn Kritik der reinen Vernunft (1781), de Kritiek van de zuivere rede.

Waar gaat Leviathan over?

Leviathan (1651) & sociaal contract 1555 De kerngedachte van het boek Leviathan was het uitgangspunt dat de mens in zijn natuurtoestand in een oorlogssituatie verkeert. Immers: homo homini lupus est: de ene mens is voor de andere mens een wolf en dus gevaarlijk.

Wat is rechtvaardigheid volgens Hobbes?

Hobbes definieert dit als een natuurlijk recht op alle dingen die naar het eigen oordeel nodig zijn voor zelfbehoud.

Wat waren de ideeën van Locke?

Locke stelde dat menselijke ideeën het resultaat zijn van een hele serie ervaringen en indrukken. En deze komen via zintuiglijke waarneming tot de mens. Op basis van dezelfde filosofische redenering – dat er geen aangeboren rechten bestonden – wees John Locke het absolutisme radicaal af.

Hoe denkt Kant over God?

Kant: ‘We kunnen God niet begrijpen, we kunnen alleen in God geloven’ God valt eigenlijk niet te begrijpen, volgens Kant. Zo verdwijnen de godsbewijzen achter de horizon van de wetenschap. Kant verbindt geloof vooral met moraal en het goede doen.

Hoe kunnen we volgens Kant weten?

Hoe de werkelijkheid echt is weten wij niet en kunnen we niet weten (Das Ding an sich ist ein unbekanntes). Op deze wijze werd dan ook metafysische speculatie over de ware aard van de werkelijkheid onmogelijk. Het werk van Kant had grote invloed op de verdere filosofie, en zeker ook op de epistemologie.

Related Posts