Wat is stedelijke herverkaveling?

Wat is stedelijke herverkaveling?

Stedelijke herverkaveling is het samenvoegen, verkavelen en verdelen van onroerende zaken in stedelijke gebied.

Kan een verkaveling vervallen?

De verkavelingsvergunning met aanleg van wegen vervalt: Als niet binnen de 5 jaar de wegen aangelegd zijn. Als niet binnen de 10 jaar 1/3 van de kavels verkocht of verhuurd is voor meer dan 9 jaar. Als niet binnen de 15 jaar 2/3 van de kavels verkocht of verhuurd is voor meer dan 9 jaar.

Waarom ruilverkaveling?

Ruilverkaveling heeft vaak ten doel om grote landbouwkavels te creëren. Door de grote oppervlakten kunnen de kavels beter bewerkt worden met landbouwmachines. Door deze rationalisering kunnen boeren sneller en meer voedsel produceren.

Waarom Verkavelingsakte?

De verkavelingsakte is bedoeld om kandidaat-kopers van een kavel te informeren en zo te vermijden dat de eigenaar een kavel zou verkopen vooraleer hij de lasten en infrastructuurwerken heeft uitgevoerd waartoe hij zich verbonden had, of vooraleer hij daartoe de nodige financiële middelen had opzij gezet.

Hoe lang zijn verkavelingsvoorschriften geldig?

Verkavelingsvoorschriften vormden tot 30 december 2017 een weigeringsgrond voor vergunningsaanvragen. Voortaan is dat enkel nog zo in verkavelingen jonger dan 15 jaar. Dit betekent niet dat de verkavelingsvoorschriften van verkavelingen, ouder dan 15 jaar, “verdwijnen”. Ze verliezen echter hun dwingend karakter.

Hoe werkt ruilverkaveling?

Ruilverkaveling, ook wel kavelruil genoemd, is een proces waarin eigenaren en/of gebruikers van de bodem in een agrarisch gebied hun kavels met elkaar ruilen.

Wat is Ruilverkavelingsrente?

Een agrariër die meer gronden heeft gekregen moet betalen en een agrariër die minder gronden heeft gekregen krijgt betaald. De ruilverkavelingsrente is de methode waarmee dit alles verrekend wordt. De overheid financiert alles voor en krijgt middels deze rente haar geld terug.

Hoe een stuk grond verkavelen?

Voor het splitsen van een grond in minstens 2 loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond is een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig. Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden vraagt u aan via het online Omgevingsloket.

Related Posts