Wat kan de Hoge Raad beslissen?

Wat kan de Hoge Raad beslissen?

Welke uitspraken kan de Hoge Raad doen? De Hoge Raad kan het cassatieberoep verwerpen of de bestreden uitspraak vernietigen. Na vernietiging volgt meestal verwijzing van de zaak naar de feitenrechter om opnieuw berecht te worden. Soms kan de Hoge Raad de zaak ook zelf afdoen.

Wat is een ambtshalve cassatie?

Ambtshalve middel Stelt het Hof van Cassatie wat dat betreft een onwettigheid vast, dan werpt het die ambtshalve op, dit is wanneer de eiser in cassatie die onwettigheid niet zelf in een cassatiemiddel heeft opgeworpen.

Wat toetst de Hoge Raad?

De Hoge Raad is cassatierechter. Dat wil zeggen: een hoogste rechter die niet alle aspecten van een zaak kan beoordelen, maar alleen kan nagaan of de lagere rechter, een rechtbank of een gerechtshof, het recht juist heeft toegepast en of deze de regels voor de procedure goed heeft gevolgd.

Waar kijkt de Hoge Raad naar?

De Hoge Raad kijkt alleen naar of het hof het recht juist heeft geïnterpreteerd en toegepast en of het hof zijn uitspraak voldoende heeft gemotiveerd. Met ander woorden: is het logisch/begrijpelijk dat het hof op basis van wat het heeft vastgesteld tot deze uitspraak komt?

Wat na uitspraak cassatie?

Als blijkt dat er een rechtsregel werd overtreden, verbreekt het Hof van Cassatie het vonnis of het arrest. Het Hof van Cassatie stuurt de zaak dan naar een andere rechtbank van hetzelfde niveau als de rechtbank die het oorspronkelijke vonnis heeft uitgesproken. De zaak wordt daar dan opnieuw behandeld.

Welk gevolg heeft het als de Hoge Raad de partij die in cassatie gaat gelijk geeft?

Oordeelt de Hoge Raad dat er een of meer fouten zijn gemaakt, dan vernietigt hij de uitspraak. Meestal verwijst de Hoge Raad de zaak dan naar een rechter van een ander gerechtshof.

Wat is het verschil tussen hoger beroep en cassatie?

Het belangrijkste verschil tussen hoger beroep en cassatie is dat in hoger beroep de zaak in zijn geheel opnieuw ter beoordeling kan worden voorgelegd en in cassatie niet; in cassatie beoordeelt de Hoge Raad alleen of in hoger beroep het recht goed is toegepast.

Wie is eiser in cassatie?

De partij die om de cassatie heeft gevraagd wordt eiser tot cassatie genoemd, de tegenpartij de verweerder in cassatie. De argumenten die de eiser tot cassatie inbrengt worden cassatiemiddelen of kortweg middelen genoemd. De verweerder in cassatie kan evenwel ook middelen inbrengen.

Wat kost het om in cassatie te gaan?

KOSTEN IN CASSATIE De kostprijs van een cassatieprocedure hangt af van het ereloon van de cassatieadvocaat en de complexiteit van de zaak. Voor het cassatieadvies bedraagt het bedrag ongeveer 2.500 EUR, idem voor de effectief voeren van procedure.

Related Posts