Wat zijn de 4 Hoofdwaarden?

Wat zijn de 4 Hoofdwaarden?

De commissie legde de klemtoon op vijf zogenaamde “hoofdwaarden”: vrijheid, gelijkheid, solidariteit, respect en burgerschap.

Welke 3 soorten grondrechten zijn er?

Klassieke en sociale grondrechten

 • Klassieke grondrechten: de burgerlijke en politieke rechten. Dit zijn onder andere het kiesrecht, vrijheid van meningsuiting, recht op privacy, godsdienstvrijheid en het discriminatieverbod.
 • Sociale grondrechten: de economische, sociale en culturele rechten.

Wat zijn Nederlandse waarden?

Vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit zijn erg belangrijk in de Grondwet. Nederland heeft ook internationale mensen- rechtenverdragen ondertekend (zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens), waar deze waarden in staan. U bent in Nederland zelf verantwoordelijk voor uw levensonderhoud.

Wat is een waarde voorbeeld?

Waarden zijn daarom ook heel “persoonlijk” want wat de één belangrijk of goed vindt, vindt de ander misschien niet belangrijk of niet goed. Voorbeelden van waarden zijn gelijkheid, trouw, vrijheid, vriendschap, zelfstandigheid, saamhorigheid, rechtvaardigheid, tolerantie, solidariteit.

Wat is een kernwaarde?

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden binnen een bedrijf. Het zijn eigenschappen of drijfveren die laten zien waar het bedrijf voor staat. Een bedrijf heeft bij voorkeur 3 tot 5 heldere kernwaarden die de bedrijfscultuur in een keer duidelijk maken. Bijvoorbeeld: Wij zijn nuchter, daadkrachtig en zorgvuldig.

Hoeveel wetten staan er in de Grondwet?

De Grondwet telt acht hoofdstukken. Artikel 5.2 van het Statuut van het Koninkrijk bepaalt dat de Grondwet de bepalingen daarvan in acht neemt. De tekst en de indeling van de huidige Grondwet is grotendeels in 1983 tot stand gekomen.

Wat zijn de eerste 3 artikelen van de Grondwet?

De wet regelt wie Nederlander is.

 • De wet regelt de toelating en de uitzetting van vreemdelingen.
 • Uitlevering kan slechts geschieden krachtens verdrag. Verdere voorschriften omtrent uitlevering worden bij de wet gegeven.
 • Ieder heeft het recht het land te verlaten, behoudens in de gevallen, bij de wet bepaald.
 • Wat zijn voorbeelden van waarden?

  Voorbeelden van waarden zijn gelijkheid, trouw, vrijheid, vriendschap, zelfstandigheid, saamhorigheid, rechtvaardigheid, tolerantie, solidariteit. Meer voorbeelden van normen en waarden die met elkaar verbonden zijn zie je hieronder.

  Welke 7 basiswaarden hanteren we in Nederland?

  Basiswaarden Op onze school hanteren wij de basiswaarden van de democratische rechtsstaat: – Vrijheid van meningsuiting – Gelijkwaardigheid – Begrip voor anderen – Verdraagzaamheid – Autonomie – Afwijzen van onverdraagzaamheid – Afwijzen van discriminatie Ongewenste opvattingen, houdingen en gedragingen van onze …

  Wat voor waarden zijn er?

  De 10 meestvoorkomende waarden wereldwijd zijn: vrijheid, eerlijkheid, respect, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, gelijkheid, vrede, vriendelijkheid, liefde, en veiligheid.

  Wat zijn de kernwaarden van Nederland?

  In Nederland zijn de waarden vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit belangrijk. De Rijksoverheid heeft een brochure gemaakt over deze drie waarden, waarin precies wordt uitgelegd wat welke waarde inhoudt.

  Wat zijn waarden in Nederland?

  Voorbeelden van Nederlandse waarden zijn vrijheid, gelijkheid, respect solidariteit en rechtvaardigheid. Maar ook veiligheid, leefbaarheid, tolerantie, eerlijkheid, rijkdom, bescheidenheid en beleefdheid behoren zeker tot de Nederlandse waarden.

  Wat zijn de 3 kernwaarden van Nederland?

  Vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit zijn erg belangrijk in de Grondwet.

  Wat is de betekenis van Tweede Kamer?

  De Tweede Kamer der Staten-Generaal, kortweg de Tweede Kamer, vormt samen met de Eerste Kamer de Nederlandse Staten-Generaal, de landelijke volksvertegenwoordiging voor Nederland.

  Is het parlement iets anders dan de Tweede Kamer?

  In Nederland heet het parlement de Staten-Generaal. De Staten-Generaal bestaat uit twee kamers: de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Anders dan de naam misschien doet vermoeden heeft de Tweede Kamer meer rechten dan de Eerste Kamer. De beide Kamers zijn gevestigd in het gebouwencomplex rond het Binnenhof in Den Haag.

  Welk recht heeft de Tweede Kamer wel maar de Eerste Kamer niet?

  Recht van amendement Tweede Kamerleden hebben het recht om wetsvoorstellen aan te passen. De Eerste Kamer heeft dit recht niet.

  Wat is het nut van de Eerste Kamer?

  De Eerste Kamer is een plek waar nog eens goed gekeken wordt of een door de Tweede Kamer aanvaard voorstel nu wel zo’n goed idee is. Hoewel de nadruk ligt op de rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de wet, kan daarbij hun politieke achtergrond ook een rol spelen.

  Wat houdt de Tweede Kamer in?

  De Tweede Kamer wordt eens in de vier jaar (of eerder, als een kabinet tussentijds aftreedt) gekozen door de kiesgerechtigde Nederlandse bevolking en heeft sinds 1956 150 leden. De Tweede Kamer maakt wetten en controleert het regeringsbeleid, en heeft daarvoor meer macht en middelen dan de Eerste Kamer.

  Related Posts