Wat zijn de bronnen van het sociale zekerheidsrecht?

Wat zijn de bronnen van het sociale zekerheidsrecht?

Werknemersverzekeringen zijn vastgelegd in de Werkloosheidswet (WW), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Het sociaal zekerheidsrecht maakt onderdeel uit van het bestuursrecht.

Welke drie stelsels bestaan er in de sociale zekerheid?

Het gehele klassieke socialezekerheidsstelsel valt globaal genomen uiteen in 3 stelsels: een stelsel voor werknemers (bijvoorbeeld bankbedienden, arbeiders in een autoassemblagebedrijf), een stelsel voor zelfstandigen en een stelsel voor (federale) ambtenaren.

Wat houdt het stelsel van sociale zekerheid in?

Dit is het geheel van maatregelen dat nodig is om de gevolgen te compenseren van de risico’s die mensen lopen bij hun functioneren in de maatschappij. Denk aan werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid of pensioen. Alle Nederlanders dragen financieel bij aan dit stelsel. Het is dus gebaseerd op solidariteit.

Wie zijn de sociale partners in Nederland?

De sociale partners is in Nederland en Vlaanderen de naam voor de werkgevers en de werknemers. De werkgevers worden vertegenwoordigd door werkgeversorganisaties zoals de AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland in Nederland en de Unie van Zelfstandige Ondernemers en het Vlaams Economisch Verbond in Vlaanderen.

Welke 3 vormen van inkomen verstrekt de Belgische sociale zekerheid?

Sociale bijstand

  • Gewaarborgde gezinsbijslag;
  • Inkomensgarantie voor ouderen;
  • Leefloon (vroeger het “bestaansminimum” genoemd);
  • Uitkering aan gehandicapte personen.

Wat is het stelsel van sociale zekerheid?

Sociale zekerheid is een publiek stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor natuurlijke personen of gezinnen (of andere samenlevingsvormen) die, tijdelijk of blijvend, niet (langer) in staat worden geacht om zelf in (voldoende) inkomen en/of verzorging te voorzien.

Related Posts