Wat zijn taken van de Provinciale Staten?

Wat zijn taken van de Provinciale Staten?

Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij bepalen het beleid van de provincie op de belangrijkste punten, en controleren de Gedeputeerde Staten.

Wie zitten er in de gedeputeerde staten?

De gedeputeerde staten bestaan uit de commissaris van de koning en de gedeputeerden. De commissaris zit het college voor en wordt voor zes jaar benoemd door het Rijk (de Kroon). De gedeputeerden worden gekozen door de Provinciale Staten (kortweg: de Staten) voor een periode van vier jaar.

Is het college van gedeputeerde staten bevoegd verordeningen te maken?

Een door provinciale staten te maken verordening regelt de behandeling door gedeputeerde staten van administratieve geschillen, aan hun beslissing onderworpen.

Hoe werkt de provincie?

Provincies worden bestuurd door instanties met ouderwetse namen: de Provinciale Staten, de Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning. Provinciale Staten zijn vergelijkbaar met de Tweede Kamer of de gemeenteraad. Zij zijn het hoogste orgaan van de provincie en bepalen in hoofdlijnen wat de provincie doet.

Welke organen regelgevende bevoegdheid?

Toelichting. Algemeen verbindende voorschriften worden in beginsel niet vastgesteld door anderen dan regering (en Staten-Generaal), ministers, provincies, gemeenten of waterschappen.

Wie maakt gemeentelijke verordeningen?

Volgens artikelen 147 en 149 Gemeentewet komt de bevoegdheid tot vaststelling van gemeentelijke verordeningen in beginsel toe aan de gemeenteraad. Bij de wet of door de raad krachtens wet kan de bevoegdheid evenwel ook toegekend worden aan het college van burgemeester en wethouders of aan de burgemeester.

Wat is juist met betrekking tot de Provinciewet?

De Provinciewet is een wet uit 1850 die het bestuur van de provincies van Nederland regelt. Het betreft een organieke wet. De wet werd gemaakt door Thorbecke en legde de samenstelling, de verkiezing en bevoegdheden van Provinciale Staten vast. De wet was een voortvloeisel van de Nederlandse Grondwet van 1848.

Wie zitten er in de Gedeputeerde Staten?

Wat doet een provinciesecretaris?

Beschrijving. De provinciesecretaris heeft de leiding over het ambtenarenkorps en vormt de verbinding tussen het college van Gedeputeerde Staten en de ambtenaren die werken bij de provincie. Zij is aanwezig bij alle vergaderingen van het college van Gedeputeerde Staten.

Related Posts