Welke delicten zijn ambtshalve vervolgbaar?

Welke delicten zijn ambtshalve vervolgbaar?

De meeste misdrijven zijn ambtshalve vervolgbaar. Dat wil zeggen dat de verdachte ook zonder dat er aangifte is gedaan vervolgd kan worden. Bij een klein aantal delicten kan het wel nodig zijn dat er aangifte gedaan wordt.

Is mishandeling ambtshalve vervolgbaar?

Voor mishandeling kan de straf zelfs worden verhoogd als het gaat om een gezinslid. Is er geen aangifte gedaan? De politie streeft er samen met het Openbaar Ministerie naar om de zaak ambtshalve te kunnen vervolgen. Dit betekent een vervolging zonder dat er door het slachtoffer aangifte is gedaan.

Welke andere mogelijkheden heeft een slachtoffer tegen de veroorzaker van schade?

U kunt slachtoffer worden van een strafbaar feit. De rechter kan de dader verplichten een schadevergoeding aan u te betalen. Bij een ernstig misdrijf krijgt u mogelijk een eenmalige uitkering van het Schadefonds Geweldmisdrijven. Als verkeersslachtoffer kunt u mogelijk een beroep doen op het Waarborgfonds motorverkeer.

Wat is strafrechtelijke vervolging?

Een strafrechtelijke procedure is een procedure waarin het Openbaar Ministerie (OM) de verdachte vervolgt voor een strafbaar feit. De rechter beoordeelt of het strafbare feit is begaan en of de verdachte een straf opgelegd moet krijgen.

Hoe kan ik mijn onschuld bewijzen?

Ten eerste moet een onafhankelijke rechter – of in het geval van zware criminaliteit een volksjury in het Hof van Assisen – beslissen over schuld of onschuld. Het openbaar ministerie, die de Staat vertegenwoordigt, en de verdachte krijgen allebei de kans om met bewijsmateriaal schuld of onschuld te doen bewijzen.

Welke delicten zijn klachtdelicten?

Absolute klachtdelicten meineed, belediging (niet zijnde gericht tegen opsporingsambtenaar of openbaar gezag), schending geheimen, schaking, bedreiging met smaad, belaging, afdreiging en bepaalde drukpersmisdrijven.

Wat zijn de rechten van het slachtoffer?

Rechten van slachtoffers van strafbare feiten

 • 1▶ U heeft recht op informatie.
 • 2▶ U heeft recht op hulp.
 • 3▶ U kunt bescherming krijgen.
 • 4▶ U mag aangifte doen.
 • 5▶ U mag zich laten bijstaan.
 • 6▶ U kunt vragen om een tolk als u de Nederlandse taal niet goed begrijpt.
 • 7▶ U kunt een vergoeding vragen voor uw schade.
 • 8▶

Hoe bewijs je mishandeling?

Bewijs mishandeling Voor het wettig bewijs is het voldoende dat de aangifte door een ander bewijsmiddel wordt ondersteund. Dat kan zelfs al de waarneming van letsel door de politie zijn, of een verklaring van een getuige (bijv. kennis of vriend van de aangever). Meestal gaat het in dit soort zaken om de overtuiging.

Wat is een relatief Klachtdelict?

Relatieve klachtdelicten: Het gaat hier om misdrijven die in principe ambtshalve vervolgbaar zijn. Als er echter een bepaalde familierelatie tussen het slachtoffer en de verdachte bestaat, is vervolging uitgesloten of een verzoek tot strafvervolging (een klacht dus) vereist.

Wat zijn relatieve klachtdelicten?

Welke misdrijven zijn klachtdelicten?

Wat kan ik een schadevergoeding eisen?

U heeft recht op een schadevergoeding als u aan de volgende punten voldoet:

 • Er is sprake van een onrechtmatige daad.
 • De onrechtmatige daad is toerekenbaar aan de veroorzaker.
 • Er is schade.
 • Er is een causaal verband tussen de onrechtmatige daad en de schade.

Related Posts