Welke domeinen zijn er Gemeente?

Welke domeinen zijn er Gemeente?

Er is onderscheid gemaakt in onderstaande domeinen:

  • bestuur: richt zich op bestuurlijke taken (o.a. besturing, strategie, verantwoording)
  • sociaal: richt zich op de sociale kant van de maatschappij (o.a. werk, inkomen, zorg, jeugd)
  • ruimte: richt zich op de fysieke omgeving (o.a. beheer openbare ruimte, afvalinzameling)

Wat is functionele decentralisatie?

Bij functionele decentralisatie worden bepaalde taken die eerst op centraal niveau werden uitgeoefend doorgegeven aan organisaties die zich op een specifieke taak concentreren. Voorbeelden van territoriale decentralisatie zijn de decentralisatie naar gemeenten en provincies toe.

Hoe kan decentralisatie plaatsvinden?

Decentralisatie kan plaatsvinden door autonomie en door medebewind. Bij autonomie krijgt een lager orgaan de zelfstandige bevoegdheid tot bestuur. Bij medebewind wordt het lagere orgaan toegestaan hogere regelingen op zelfstandige wijze uit te voeren.

Wat is decentralisatie in het staatsrecht?

Er bestaan in het staatsrecht twee soorten decentralisatie: territoriale en functionele decentralisatie. Bij territoriale decentralisatie worden bepaalde taken die eerst centraal werden uitgevoerd doorgegeven aan in verschillende gebiedsdelen bestaande organisaties.

Wat is territoriale decentralisatie?

Bij territoriale decentralisatie worden bepaalde taken die eerst centraal werden uitgevoerd doorgegeven aan in verschillende gebiedsdelen bestaande organisaties. Bij functionele decentralisatie worden bepaalde taken die eerst op centraal niveau werden uitgeoefend doorgegeven aan organisaties die zich op een specifieke taak concentreren.

Bij functionele decentralisatie worden bepaalde taken die eerst op centraal niveau werden uitgeoefend doorgegeven aan organisaties die zich op een specifieke taak concentreren. Voorbeelden van territoriale decentralisatie zijn de decentralisatie naar gemeenten en provincies toe.

Decentralisatie kan plaatsvinden door autonomie en door medebewind. Bij autonomie krijgt een lager orgaan de zelfstandige bevoegdheid tot bestuur. Bij medebewind wordt het lagere orgaan toegestaan hogere regelingen op zelfstandige wijze uit te voeren.

Er bestaan in het staatsrecht twee soorten decentralisatie: territoriale en functionele decentralisatie. Bij territoriale decentralisatie worden bepaalde taken die eerst centraal werden uitgevoerd doorgegeven aan in verschillende gebiedsdelen bestaande organisaties.

Bij territoriale decentralisatie worden bepaalde taken die eerst centraal werden uitgevoerd doorgegeven aan in verschillende gebiedsdelen bestaande organisaties. Bij functionele decentralisatie worden bepaalde taken die eerst op centraal niveau werden uitgeoefend doorgegeven aan organisaties die zich op een specifieke taak concentreren.

Waarom decentralisatie 2015?

Dankzij de decentralisaties kunnen gemeenten een samenhangend en integraal beleid voeren bij de zorg en ondersteuning aan kwetsbare groepen. Immers, de doelgroepen komen deels overeen. Bovendien hebben mensen veelal meerdere problemen.

Waarom is jeugdzorg gedecentraliseerd?

Omdat gemeenten dichterbij kinderen staan dan de Rijksoverheid, is er in 2015 besloten over te gaan tot decentralisatie van jeugdzorg. Zij zouden dan ook beter in staat zijn om zorg op maat te leveren aan de kinderen, waardoor de gemeenten door de kinderen als een veilige haven worden gezien.

Welke sociale domeinen zijn er?

Naast de ’traditionele’ zorgsectoren, zijn ook andere branches bevraagd op hun rol in het sociaal domein: de ggz, gehandicaptenzorg, huisartsenzorg, jeugdzorg, kinderopvang, re-integratiesector, Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT), het sociaal werk, woningcorporaties en gemeenten.

Wat is domein ruimte?

Ruimte. Het domein Ruimte omvat alles wat zich afspeelt in de openbare ruimte van Zuidplas. Van projectontwikkeling tot het onderhoud van gebouwen, wegen, groenvoorzieningen en afvalstromen.

Related Posts