Welke wetten zijn er voor het onderwijs?

Welke wetten zijn er voor het onderwijs?

Gelijke behandeling en bescherming persoonsgegevens zijn belangrijke principes waar ouders en leerlingen rechten aan ontlenen.

  • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
  • Algemene wet bestuursrecht (AWB)
  • Wet openbaarheid van bestuur (WOB)
  • Wet op de jeugdzorg (Wjz)

Wat staat er in de wetten van het onderwijs in Nederland?

194 te luiden: “Het openbaar onderwijs is onderwerp van voortdurende zorg der regering. De inrichting van het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen, door de wet geregeld. Er wordt overal in het Rijk van overheidswege voldoende openbaar lager onderwijs gegeven.”

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?

Alle scholen stellen voor passend onderwijs een plan op: het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin legt het schoolbestuur vast welke ondersteuning de school kan bieden. Leraren, leerlingen en ouders hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van de school.

Wat staat er in de Wet op het voortgezet onderwijs?

In de Wet op het voortgezet onderwijs is tevens de norm opgenomen van het aantal klokuren dat scholieren les moeten krijgen. Voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs geldt een norm van 1040 uur. Voor de bovenbouw en het examenjaar tellen andere normen, namelijk respectievelijk 1000 en 700 uur.

Wat is het verschil tussen passend onderwijs en inclusief onderwijs?

,,Bij passend onderwijs is het vooral het kind dat zich – eventueel met ondersteuning – aanpast aan het bestaande systeem; bij inclusief onderwijs wordt het systeem passend gemaakt voor het kind”, zo luidde het in één van de bijgaande filmpjes.

Wat staat er in het sop?

Met de ingang van de nieuwe Wet Passend Onderwijs is elke school verplicht zijn aanbod aan ondersteuning te beschrijven in een Schoolondersteuningsprofiel, oftewel het SOP. In een SOP staat beschreven hoe de ondersteuningsstructuur van de school er uit ziet.

Is een Schoolondersteuningsprofiel verplicht?

Met de invoering van passend onderwijs is iedere school verplicht om een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. In het schoolondersteuningsprofiel staat welk aanbod aan onderwijs, zorg en hulp de school kan bieden. Samenwerkingsverband 2202-PO legt van al haar scholen de profielen bij elkaar.

Related Posts