Wie begonnen de grote opstand?

Wie begonnen de grote opstand?

10 mei 1857 – 8 jul. Het was de grootste opstand van de 19e eeuw tegen een koloniale machthebber, waar dan ook ter wereld. De opstand begon met een muiterij van sepoys, Indiase soldaten in dienst van de Britten, in Bengalen. Vanuit dat gebied spreidde de opstand zich uit over Hindoestan.

Hoe ontstond Brits-Indië?

De eerste Britse koloniën op het Indisch subcontinent waren enkele handelsposten en forten die in de 17e eeuw langs de kust werden gesticht. De Britten waren verenigd in de East India Company, die uit was op monopolisering van de handel, met name in goedkoop textiel en specerijen.

Wat is een averij?

Bij avaria en averij gaat het specifiek om de schade aan een schip of aan de scheepslading gedurende de reis. Daarnaast kan het gaan om ‘schade’ in de zin van ‘onkosten die met het scheepsvervoer gepaard gaan’.

Wat betekent schipbreuk?

het vergaan of stranden van een schip, of een zodanige beschadiging dat het de reis niet op eigen kracht voort kan zetten: schipbreuk lijden: met zijn schip vergaan; 2. mislukking, ondergang: die onderneming heeft schipbreuk geleden, is mislukt. Schade door schipbreuk is voor rekening van de verzekeraar.

Wat betekent een Karveel?

Het begrip karveel komt uit de scheepvaart en is een term voor een historisch model schip uit de Middeleeuwen. Karvelen waren gladboordige schepen met twee of drie masten, die vanaf het midden van de dertiende eeuw voor het eerst door Moren en Portugezen werden gebouwd.

Wat is averij Gross?

Averij-grosse of General Average wil zeggen dat de kosten en verliezen die opzettelijk gemaakt zijn ter redding van schip, lading en overige vermogensbestanddelen, worden omgeslagen over de diverse partijen die bij de genomen maatregelen direct belang hebben gehad.

Waar is averij-grosse geregeld?

Averij-grosse is geregeld in artikel 8:610 e.v. in het Burgerlijk Wetboek. Het betreft een oud principe waarbij alle betrokken partijen bij een zeereis, dat wil zeggen schip, de lading en vracht, evenredig de verliezen delen die een gevolg zijn van een vrijwillige en succesvolle opoffering.

https://www.youtube.com/watch?v=LVXQHJLOHkc

Related Posts