Kan een erfpachter een opstalrecht vestigen?

Kan een erfpachter een opstalrecht vestigen?

Op grond van de wet lijkt het dan ook niet mogelijk een recht van erfpacht te vestigen op een recht van opstal en andersom. Deze beperkte rechten zijn immers op zichzelf geen onroerende zaak. 11 In de literatuur bestaat discussie of het kruislings stapelen van de rechten van erfpacht en opstal mogelijk is.

Hoe eindigt een voortdurend recht van erfpacht?

Voortdurende erfpacht, deze wordt voor onbepaalde tijd uitgeven, maar is verbonden aan een tijdvak. Na afloop van het tijdvak wordt het erfpachtrecht verlengd met een nieuw tijdvak. Het eindigen van een tijdvak geeft de grondeigenaar de mogelijkheid de voorwaarden aan te passen.

Is opstalrecht hetzelfde als erfpacht?

Erfpacht geeft de erfpachter de bevoegdheid de onroerende zaak, bijvoorbeeld de grond, van een ander te houden en te gebruiken. Het recht van opstal geeft de opstaller het recht om in, op of boven de onroerende zaak van een ander, gebouwen, werken of beplanting in eigendom te hebben.

Kan je mede eigenaar en mede erfpachter zijn?

F Artikel 66, eerste en tweede lid, komen te luiden: 1. Een mede-eigenaar, mede-erfpachter of mede-opstaller van een mandelige zaak kan zijn aandeel in het recht met betrekking tot die zaak afzonderlijk van zijn erf aan de overige mede-eigenaars, mede-erfpachters of mede-opstallers overdragen.

Wie kan een erfdienstbaarheid vestigen?

Een erfdienstbaarheid wordt gevestigd door een overeenkomst die wordt opgenomen in een notariële akte. Die akte moet vervolgens worden ingeschreven in het openbaar register om de vestiging te voltooien. Het Kadaster houdt dit openbaar register bij. Een erfdienstbaarheid blijft na verkoop op de onroerende zaak rusten.

Hoe kan mede erfpachter accepteren?

o U kunt nogmaals advies vragen aan een financieel adviseur en overleggen met uw mede-erfpachter(s). o Als u een mede-erfpachter hebt (meer dan 1 kan ook), dan moet deze persoon de aanbieding ook binnen 3 maanden accepteren. Hiervoor moet uw mede-erfpachter zelf met DigiD inloggen in het Overstapportaal.

Waarom geen recht van opstal?

De in Boek 5 BW genoemde zakelijke rechten kunnen daarentegen niet worden gevestigd op het recht van opstal, aangezien die rechten krachtens het wettelijk systeem slechts kunnen worden gevestigd op een zaak en niet op een daaruit afgeleid beperkt recht.

Related Posts