Waar staat de Bekendmakingswet?

Waar staat de Bekendmakingswet?

De bekendmaking van wetten, algemene maatregelen van bestuur en andere koninklijke besluiten waarbij algemeen verbindende voorschriften worden vastgesteld, geschiedt door plaatsing in het Staatsblad.

Hoe komt een wet in formele zin tot stand?

De regering maakt wetten in samenwerking met de Eerste en Tweede Kamer (wetgevende macht). Een wet begint met een wetsvoorstel en is klaar na publicatie in het Staatsblad. Daartussen ligt een vast aantal stappen, die alle wetsvoorstellen moeten doorlopen.

Welke dingen zijn volgens de wet verboden?

1: Gelijke behandeling en discriminatieverbod Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Waar wordt AMvB gepubliceerd?

Een AMvB is een Koninklijk Besluit (KB) van de regering en kan, anders dan een wet, in principe zonder medewerking van de Staten-Generaal worden vastgesteld. De regering moet over een algemene maatregel van bestuur wel advies vragen aan de Raad van State. Na vaststelling vindt publicatie plaats in het Staatsblad.

Wat is het verschil tussen Staatsblad en Staatscourant?

De Nederlandse Staatscourant (officiële afkorting: Stcrt.) is een uitgave van de Nederlandse regering waarin algemeen verbindende voorschriften worden gepubliceerd die bij ministeriële regeling zijn vastgesteld, of vanwege het Rijk zijn vastgesteld maar niet in het Staatsblad gepubliceerd worden.

Hoe komt een wet tot stand in Suriname?

Nadat de President van de Republiek Suriname de wet bekrachtigd heeft, wordt dit door het Kabinet van de President naar de Minister van Binnenlandse Zaken verzonden met het verzoek om e.e.a. te doen publiceren in het Staatsblad van de Republiek Suriname.

Wat is allemaal verboden?

Het is namelijk verboden in parken, wandelplaatsen, plantsoenen, groenstroken of grasperken buiten de paden te lopen of te zitten. Een spontaan feestje op het gras zit er wettelijk niet in. Bij de gemeente kunt u wel een ontheffing aanvragen.

Related Posts