Waar zijn uiterwaarden?

Waar zijn uiterwaarden?

Het gebied tussen rivier en dijk is een uiterwaard. De uiterwaarden langs de grote rivieren hebben een belangrijke functie voor de veiligheid van bewoners. Zij voeren namelijk bij een hoge waterstand rivierwater af. Daarnaast vormen ze een belangrijk leefgebied voor planten en dieren.

Hoe ontstaan uiterwaarden?

Hoe zijn de uiterwaarden ontstaan? In het verleden hadden rivieren de vrije loop: de oevers vormden een coulisselandschap, met oeverwallen, boerderijen, ooibossen en zandstrandjes. Bij hoogwater kon de rivier breed over het land uitwaaieren. Het waterpeil steeg daardoor in de regel maar een paar decimeter.

Waar liggen komgronden?

Komgronden zijn de laaggelegen, natte gebieden in het rivierenlandschap die altijd in combinatie met oeverwallen optreden. Ontwatering ten behoeve van de landbouw heeft inklinking veroorzaakt, waardoor de komgronden nog lager werden ten opzichte van de oeverwallen.

Wat is een uiterwaardvergraving?

Uiterwaardvergraving. De afgelopen eeuwen zijn uiterwaarden hoger komen te liggen door het aanslibben van onder meer zand en klei. Door uiterwaarden af te graven, geven we de rivier bij hoogwater meer ruimte.

Wat is het buitendijkse gebied?

Buitendijks – noemt men de ligging van gronden aan de rivier- of zeezijde van een dijk. ➝ Aanwas; Gorzen; Kwelders; Uiterwaarden.

Hoe zijn kommen en oeverwallen ontstaan?

Oeverwallen zijn langgerekte hoogtes die langs de oever van een rivier liggen. Ze zijn door de rivier zelf gevormd door afzetting van grof zand en fungeren als een soort ‘natuurlijke dijk’ die de rivier in zijn stroombedding houdt. Alleen bij hoog water kunnen oeverwallen overstromen.

Wat is het verschil tussen een zomerdijk en een winterdijk?

Anders dan de zomerdijk is de winterdijk hoog genoeg om de hoogst voorkomende waterstanden tegen te houden. De winterdijk hoeft dus alleen water te keren bij hoge afvoeren, bij normale situaties keren de zomerkades het water. Bij hoge afvoeren stroomt al het water over de zomerkade, waardoor de uiterwaarden vollopen.

Hoe ontstaat een oeverwal?

Wat laten rivieren achter?

Achter de oeverwallen vind je laagtes, de zogenaamde kommen. Als er geen dijken zouden zijn, zouden deze vaak onder water staan. In de kommen lagen vroeger moerassen en nog steeds zijn het drassige gebieden. Op veel plekken in de komgebieden zijn toch weer oeverwallen te vinden.

Waarom zijn er Zomerdijken?

Om de uiterwaarden ’s zomers droog te houden zijn er dan ook in het verleden vlak langs de rivieren zomerdijken aangelegd, zodat de boeren de grond als weiland voor hun vee kunnen gebruiken.

Hoe heet het gebied tussen de zomerdijk en de winterdijk?

De zomerdijk langs de rivier houdt in de zomer en het najaar het water tegen. De winterdijk ligt wat verder van de rivier vandaan en is hoger. Het gebied tussen zomerdijk en winterdijk heet uiterwaard. De rivier heeft een zomerbed en een winterbed.

Waarom uiterwaardvergraving?

De uiterwaardvergraving zorgt ervoor dat de rivier in de uiterwaarden kan stromen, wat een nadeel is voor de boeren die een weiland of boerderij hebben in de uiterwaarden. Ook kunnen de kribben bij hoogwater het water omhoog duwen.

Welke grondsoort vind je in een Komgrond?

Verder van de rivier was de stroming minder snel. Daardoor werden hier de zeer fijne kleideeltjes afgezet die de komgronden vormen. Vaak is deze klei afgezet op oudere veenlagen, dan wordt van klei-op-veengronden gesproken. Deze gronden zijn vaak nat en moeilijk te bewerken.

Hoe kun je het verschil in hoogte tussen de weilanden in de uiterwaarden en de weilanden in het binnendijks gebied verklaren?

Door de jaarlijkse overstromingen wordt er tussen de winterdijken steeds een laagje slib afgezet: bij elk hoogwater worden de uiterwaarden dus iets hoger. Door deze ophoging liggen de uiterwaarden hoger dan de binnendijkse gronden.

Wat groeit er in de uiterwaarden?

De vegetatiestructuur in de uiterwaarden wordt mede bepaald door het beheer. In een onbeweide uiterwaard treft men bos aan; wanneer de uiterwaard daarentegen wordt beweid of gehooid, dan wordt de vegetatie voornamelijk gevormd door grasland.

Wat is het binnen en buitendijks gebied?

De buitendijkse gebieden aan een rivier worden uiterwaarden genoemd. De term binnendijks wordt gebruikt als tegenhanger voor gronden die beschermd worden door waterkeringen tegen hoog buitenwater.

Is rivierklei vruchtbaar?

Deze combinatie van zand en klei is zeer vruchtbaar. De rivierklei bevat allerlei goede mineralen en kan goed water vasthouden, en het zand zorgt ervoor dat plantenwortels zich goed een weg door de bodem kunnen banen. Ook is zand erg waterdoorlatend, waardoor het overtollige water goed weg kan lopen.

Related Posts