Wat is de vertrouwensregel?

Wat is de vertrouwensregel?

De vertrouwensregel houdt in dat een minister, staatssecretaris of het kabinet als geheel moet aftreden als zij niet langer het vertrouwen genieten van het parlement (lees: de Tweede Kamer).

Is staatssecretaris verantwoordelijk?

Een staatssecretaris treedt in de gevallen waarin de minister het nodig acht en met inachtneming van diens aanwijzingen, in zijn plaats als minister op. De staatssecretaris is uit dien hoofde verantwoordelijk, onverminderd de verantwoordelijkheid van de minister.

Is minister verantwoordelijk?

Zo is een minister altijd verantwoordelijk voor publiek geld en publieke taken, ook als er andere organisaties bij betrokken zijn. Verantwoording afleggen is alleen aan de orde als er sprake is van bevoegdheden. Door het contraseign wordt de minister verantwoordelijk voor besluiten van de Koning.

Waar is de minister verantwoordelijk voor?

Een minister is politiek verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein, of voor een combinatie van beleidsterreinen. Alle ministers gezamenlijk zijn verantwoordelijk voor het algemene regeringsbeleid, dat in de ministerraad wordt besproken.

Kan de koningin ministers ontslaan?

De Grondwet bepaalt dat de Koning ministers en staatssecretarissen benoemt en ontslaat en dat zij ten overstaan van het staatshoofd worden beëdigd. Uit hoofde van die grondwettelijke rol én op verzoek van de Tweede Kamer, kan het staatshoofd bij kabinetsformaties regelmatig geïnformeerd worden over de gang van zaken.

Wat is de politieke verantwoordelijkheid?

Ten aanzien van het eigen regeringsbeleid Een minister is politiek verantwoordelijk voor: Het koninklijke handelen en nalaten. Het handelen en nalaten van de bewindslieden. Het handelen en nalaten van de ambtelijke dienst.

Waarom is de koning onschendbaar?

Het begrip ‘onschendbaar’ betekent sinds 1848 dat de koning gebonden is aan het recht en de wet en niet ‘boven de wet’ staat. In de Nederlandse staat is er echter geen orgaan dat dwingend gezag aan de koning kan opleggen.

Wat heeft een motie van wantrouwen met de vertrouwensregel te maken?

De inhoud van de (ongeschreven) vertrouwensregel kan als volgt worden weergegeven: de bewindspersoon jegens wie is gebleken dat het vertrouwen is komen te ontbreken (bijvoorbeeld door het aannemen van een motie), dient zijn ontslag aan te bieden of dient te bevorderen dat de Kamer wordt ontbonden.

Wat zijn de gevolgen van een motie van afkeuring?

Gevolgen. De aangenomen motie van afkeuring heeft meestal geen directe politieke gevolgen, maar is wel een teken dat het beleid op weinig steun in de Tweede (of Eerste) Kamer kan rekenen.

Wat is de betekenis van Staten-Generaal?

Onder de Staten-Generaal verstaan we de Tweede en Eerste Kamer gezamenlijk. Formeel is er dan ook sprake van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Beide Kamers kunnen tevens in Verenigde Vergadering bijeenkomen.

Wat is de rol van de staatssecretaris?

Een staatssecretaris ondersteunt een minister bij het politiek leiden van een ministerie. Staatssecretarissen komen vooral voor bij ‘zware’ ministeries. Daar krijgen zij een specifiek beleidsterrein onder hun hoede, maar de minister blijft medeverantwoordelijk.

Wat verdient een staatssecretaris?

Het salaris van een staatssecretaris is € 159.541 (2020) per jaar inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. De pensioenbijdrage en onkostenvergoedingen vallen niet onder het salaris.

Wat verstaan we onder een parlementaire democratie?

Nederland is een parlementaire democratie. Dat betekent dat alle Nederlanders met stemrecht elke vier jaar mogen kiezen wie hen vertegenwoordigen in het parlement. Stemrecht heb je als je 18 jaar bent en de Nederlandse nationaliteit hebt. De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de basis van de democratie.

Wat is kenmerkend voor een parlementair stelsel?

Onder het parlementaire systeem ontleent de uitvoerende macht (de regering) haar mandaat aan het vertrouwen van het parlement. Meestal bestaat er een volledige scheiding tussen het staatshoofd (president of monarch) en de regeringsleider (premier), die verantwoording aflegt aan het parlement.

Related Posts