Wat is een gedeelde bevoegdheid?

Wat is een gedeelde bevoegdheid?

EU en nationale overheid samen bevoegd Op sommige gebieden kunnen de EU en de nationale overheid allebei wetten vaststellen. Maar een EU-lidstaat mag dat pas doen als de EU nog geen wetgeving heeft voorgesteld of uitdrukkelijk heeft besloten dat niet te doen. Deze gebieden zijn zogenaamde gedeelde bevoegdheden.

Wat is een voorbeeld van een gedeelde bevoegdheid van de EU?

Gedeelde bevoegdheden Het gaat dan onder meer om gebieden als de interne markt, sociaal beleid, landbouw en visserij (anders dan de instandhouding van de biologische rijkdommen van de zee), milieu, klimaat, energie en de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht (artikel 4, lid 2, EU-Werkingsverdrag).

Waar beslist Europa over?

Zo drukt de EU een stevig stempel op het beleid over landbouw, visserij, consumentenrechten, milieu, immigratie en terrorismebestrijding. Ook werken de lidstaten nauw samen op de gebieden van defensie, buitenlands beleid, handel, interne markt en economie.

Wat beslist Europa?

De Europese Raad formuleert de belangrijkste prioriteiten van de EU en bepaalt de beleidskoers. De Europese Raad wordt voorgezeten door een voorzitter die elke tweeënhalf jaar wordt gekozen. De Europese Raad keurt geen EU-wetten goed. Dat is de taak van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie.

Hoe eengemaakt is Europa?

Alle EU-burgers hebben het recht en de vrijheid om te kiezen in welke EU-lidstaat ze willen studeren, werken of na hun pensionering willen wonen. De belangrijkste economische motor van de EU is de eengemaakte markt. In de eengemaakte markt geldt vrij verkeer voor personen, de meeste goederen en diensten en geld.

Wie keurt EU wetten goed?

De meeste maatregelen van de EU worden genomen volgens de ‘gewone wetgevingsprocedure’. Deze procedure bepaalt dat het Europees Parlement samen met de Raad (de regeringen van de EU-lidstaten) EU-wetsvoorstellen moet goedkeuren.

Wie controleert de Europese Raad?

De Commissie controleert of de Europese wetgeving juist wordt toegepast in de lidstaten. Bij overtredingen kan de Commissie een lidstaat dwingen zich aan Europese regelgeving te houden, door een procedure te starten bij het Europese Hof van Justitie.

Related Posts