Wat is een kapitaalrekening?

Wat is een kapitaalrekening?

Wat is een Kapitaalrekening? De kapitaalrekening is de rekening met daarop het ingebrachte geld waarmee de onderneming van start is gegaan. Dit wordt aangevuld met stortingen op de bank. De kapitaalrekening staat ook wel bekend als de financiële rekening. Samen met de lopende rekening vormt die ook de betalingsbalans.

Wat zijn de kapitaalvereisten voor banken en beleggingsondernemingen?

De kapitaalvereisten voor banken en beleggingsondernemingen maken deel uit van het ‘single rulebook’ van de bankenunie en vormen de omzetting in de EU-wetgeving van het Bazel III-akkoord, dat zijn de internationaal afgesproken normen voor de kapitaaltoereikendheid van banken. De regels bestaan uit:

Welke regels gelden voor kapitaalsubsidies?

In de huidige stand van de wetgeving gelden, overeenkomstig artikel 95, § 2, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen 1, hierna KB W.Venn., voor de boekhoudkundige verwerking van kapitaalsubsidies de volgende regels: subsidies worden op het passief van de balans geboekt,

Wat is een kapitaalverzekering?

Een kapitaalverzekering is een levensverzekering. Bij een levensverzekering draait het allemaal om het afsluiten van verzekeringen op gebeurtenissen in het leven, bij de dood of de uitvaart van een mens.

Wat zijn gezamenlijke kapitaalbelangen?

Ondernemingen delen gezamenlijke kapitaalbelangen vaak in op basis van zeggenschap. De categorie waarin een kapitaalbelang valt, bepaalt de wijze van presentatie en waardering ervan en dit heeft op zijn beurt weer invloed op de hoogte van het vermogen en resultaat.

Wat is kapitaal in de economie?

Kapitaal is één van de drie productiefactoren in de economie. Met kapitaal wordt in de meeste gevallen een geldsom bedoeld. Het kapitaal van een bedrijf is het totaal van alle kapitaalgoederen waarover dat bedrijf beschikt. Kapitaalgoederen worden ook wel productiegoederen bedoeld.

Wat is het maatschappelijk kapitaal?

Terwijl het maatschappelijk kapitaal zegt wat het maximaal bedrag is waarvoor het bedrijf aandelen mag uitgeven is het geplaatst kapitaal het bedrag waarvoor dit ook effectief gebeurd is. Met andere woorden: voor dit bedrag heeft de vennootschap aandelen uitgegeven en zijn er aandelen gekocht.

Wat is een niet-opgevraagd kapitaal?

Met andere woorden: het niet-opgevraagd kapitaal vertelt je hoeveel geplaatst kapitaal nog niet werd betaald. Het spreekt vanzelf dat het geen pluspunt is wanneer er veel niet-opgevraagd kapitaal is. Lees verder. Eigen vermogen (EV) op de balans van een bedrijf.

Wat is een kapitaalvennootschap?

Een kapitaalvennootschap (zoals een B.V. of een N.V.) is een rechtspersoon die door oprichting tot stand komt, terwijl een personenvennootschap berust op een overeenkomst die wordt aangegaan. Verwarrend is dat personenvennootschappen wel rechtspersoonlijkheid kunnen hebben, zonder rechtspersoon te zijn in de zin van een kapitaalvennootschap.

Wat is een personenvennootschap?

Een personenvennootschap is een rechtsfiguur in het Nederlandse recht. De term wordt gebruikt als tegenhanger van het begrip kapitaalvennootschap. Een kapitaalvennootschap (zoals een B.V. of een N.V.) is een rechtspersoon die door oprichting tot stand komt, terwijl een personenvennootschap berust op een overeenkomst die wordt aangegaan.

Wat is kapitaalvermindering?

Kapitaalvermindering. Met kapitaalvermindering wordt bedoeld dat een BV of NV een deel van hetgeen op de aandelen in haar kapitaal is gestort aan de aandeelhouder terugbetaalt. Deze terugbetaling is op verschillende manieren mogelijk.

Related Posts