Wat is Rechtmatigheidsverantwoording?

Wat is Rechtmatigheidsverantwoording?

Invoering rechtmatigheidsverantwoording in 2021 Hiermee leggen decentrale overheden zelfstandig verantwoording af over de naleving van geldende wet- en regelgeving bij de totstandkoming van de baten en lasten en balansmutaties in de jaarrekening.

Waarom Rechtmatigheidsverantwoording?

“Rechtmatigheid is een juridische term, die aangeeft dat een (voorgenomen) handelwijze in overeenstemming is met de geldende regels en besluiten.” “Rechtmatigheid is een aspect dat duidt op de mate waarin het door het bestuur (het college) gevoerde beheer in overeenstemming is met bestaande normering’.”

Wat is administratieve organisatie en interne controle?

AO/IC staat voor Administratie Organisatie en Interne Controle. De Administratieve Organisatie bestaat uit de processen, procedures, werkinstructies en taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen uw zorgorganisatie.

Wat is het doel van interne controle?

Interne controle heeft enerzijds een toezichtsfunctie met als doel om onvolkomenheden in de uitvoering tijdig op te sporen en te corrigeren (toezicht). Anderzijds biedt interne controle de kans op het treffen van preventieve maatregelen om onvolkomenheden in de toekomst te voorkomen.

Wat is Rechtmatigheidscontrole?

Een overheid, provincie of gemeente moet een begroting financieel rechtmatig opstellen, door alleen kosten en baten op te voeren die in overeenstemming zijn met wettelijke regelingen en verordeningen. De controle op deze zogenaamde financiële rechtmatigheid wordt uitgevoerd door een accountant.

Wie stelt normenkader vast?

Het college stuurt het normenkader jaarlijks, voorafgaand aan de start van de jaarrekeningcontrole, naar de raad. De raad hoeft dit normenkader niet expliciet (jaarlijks) vast te stellen, maar kan het normenkader ook bevestigen door het voor kennisgeving aan te nemen.

Wat is de administratieve organisatie?

administratieve organisatie – Het geheel van regels en procedures en andere maatregelen die tot doel hebben de administratie van een bedrijf of instelling optimaal te laten verlopen.

Waaruit bestaat de administratieve organisatie?

Administratieve organisatie (AO) is een vakgebied binnen de informatiekunde en bedrijfsleer. Het houdt zich bezig met het functioneren van de organisatie, de informatie die hieruit voortkomt en het complex van maatregelen om het functioneren en informeren naar wens te laten verlopen.

Waarom is interne beheersing belangrijk?

Het belang van een goede administratieve organisatie en interne beheersingsmaatregelen wordt vaak onderschat. Een goed ingerichte AO/IC zorgt ervoor dat uw organisatie in-control is. Zowel op operationeel als op tactisch en strategisch niveau. Risicobewust ondernemen biedt u de beste groeikansen voor de toekomst.

Wat is het nut van een AO?

Een goed functionerende AO helpt om de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar te krijgen. En helpt om de organisatie goed te beheren en te sturen. Denk onder andere aan functiescheiding, risicomanagement, het afleggen van verantwoording.

Wat houdt rechtmatigheid in?

Rechtmatigheid is een juridische term, die aangeeft dat een (voorgenomen) handelwijze in overeenstemming is met de geldende regels en besluiten.

Wat is een rechtmatigheidsonderzoek?

De gemeente kan een rechtmatigheidsonderzoek instellen om het recht op bijstand vast te stellen. Zij dient namelijk op de hoogte te zijn van uw woon- en leefsituatie. Alle veranderingen hieromtrent dient u zelf door te geven op grond van de inlichtingenplicht.

Related Posts