Welke eed leggen de raadsleden de schepenen en de burgemeester af?

Welke eed leggen de raadsleden de schepenen en de burgemeester af?

De gouverneur neemt, na een grondig nazicht op mogelijke bezwaren, de eed af van de nieuwe burgemeester en benoemt hem. Deze eed luidt in Vlaanderen “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”. De schepenen worden aangesteld door de gemeenteraad zelf.

Wie is de voorzitter van de gemeenteraad?

De burgemeester vormt samen met de wethouders het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester heeft eigen taken en bevoegdheden en is voorzitter van de gemeenteraad.

Waar staat het provinciedecreet in de Codex?

Het provinciedecreet werd goedgekeurd op 9 december 2009 en werd gepubliceerd in het BS van 29 december 2005. Ondertussen werd het decreet reeds verschillende malen aangepast. Een mooi overzicht van deze aanpassingen vindt u op de website van de Vlaamse Codex.

Wat is de taak van een schepencollege?

Het schepencollege neemt het dagelijks bestuur van de gemeente waar en staat onder meer in voor de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad. Het Decreet over het Lokaal Bestuur, regelt de werking van het college van burgemeester en schepenen.

Hoeveel schepenen per gemeente?

Het aantal hedendaagse schepenambten hangt af van het inwonertal van een gemeente. Het Decreet Lokaal Bestuur in Vlaanderen bepaalt een vast minimumaantal van twee schepenen (naast de burgemeester) en een maximumaantal afhankelijk van het inwoneraantal (van twee tot negen).

Wie is de voorzitter van de raadsvergadering?

Voorzitter. De raadsvergadering wordt geleid door de voorzitter. Normaliter is dit de burgemeester; deze maakt geen deel uit van de gemeenteraad. Wanneer de burgemeester er niet is of de vergadering niet wenst te leiden, wordt de vergadering geleid door de vice-voorzitter.

Kan de burgemeester voorzitter en lid zijn van de gemeenteraad?

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en kan tijdens de vergadering aan de beraadslagingen deelnemen. De burgemeester heeft echter geen stemrecht. Als voorzitter zorgt hij of zij ervoor dat de vergadering ordentelijk verloopt. De burgemeester is de linking-pin tussen college en raad.

Wie zijn de lokale besturen?

De sector bestaat uit 308 Vlaamse gemeenten, 308 OCMW’s, meer dan 60 intercommunales en 118 politiezones. In 2009 telden de lokale besturen 170.000 Vlaamse loontrekkende werknemers (cijfers jaarverslag RSZ-PPO 2009) of 6,4% van alle Vlaamse werknemers.

Wat zijn de lokale besturen?

Lokale besturen zijn regisseur van het lokale sociale hulp- en dienstverleningsaanbod. Ze hebben een uniek mandaat om lokale partners samen te brengen zodat afstemming en samenwerking omtrent het hulp- en dienstverleningsaanbod op hun grondgebied kan worden gerealiseerd (cfr.

Hoe wordt het aantal inwoners van de provincie bepaald volgens de Provinciewet?

Artikel 1. 1 In deze wet wordt verstaan onder het aantal inwoners van een provincie: het aantal inwoners volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers per 1 januari.

Wat is een Provinciegriffier?

Wat doet de provinciegriffier? Hij is secretaris van de provincieraad en de deputatie. Hij staat aan het hoofd van de administratie. Hij verleent inzage volgens de regels van openbaarheid van bestuur.

Related Posts