Welke meningen zijn strafbaar?

Welke meningen zijn strafbaar?

De wettelijke beperkingen op meningsuiting kunnen per rechtsstaat verschillen. Het Nederlandse strafrecht richt zich tegen smalend taalgebruik en aanzetten tot haat, belediging van gezagsdragers en het verspreiden van leugens (laster en smaad), maar minder of niet tegen obsceniteit of schendingen van goede smaak.

Wat valt niet onder de vrijheid van meningsuiting?

Dit valt niet onder de vrijheid van meningsuiting: Het aanzetten tot haat, discriminatie of geweld tegen mensen vanwege hun ras, godsdienst, levensovertuiging, seksuele geaardheid of handicap. Smaad, laster en belediging van een individu.

Wat houdt artikel 7 van de Grondwet in?

1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

Is de beperking noodzakelijk in een democratische samenleving?

Of een beperking noodzakelijk is in een democratische samenleving, hangt af van de vraag of er sprake is van een ‘pressing social need’ en of de beperking wel proportioneel is ten opzichte van het beoogde doel. De beperking mag dus niet verder gaan dan noodzakelijk is om het doel te bereiken.

Wat zijn de rechten van de mens?

In het EVRM staan onder andere het recht op vrijwaring van slavernij, verbod van foltering, het recht op vrijheid van persoon, een eerlijk proces, vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, en het recht op bescherming van het privé- en gezinsleven.

Wat mag je niet zeggen in Nederland?

Het recht op vrijheid van meningsuiting is een van de bekendste mensenrechten. Onder de vrijheid van meningsuiting valt onder meer het recht om te demonstreren, het recht van artistieke expressie, de persvrijheid en het uiten van een mening via bijvoorbeeld het internet.

Waarom valt discriminatie niet onder vrijheid van meningsuiting?

Vrijheid van meningsuiting is voor iedereen een belangrijk mensenrecht, maar dat geldt ook voor het recht om niet gediscrimineerd te worden. Niemand wil achtergesteld of uitgesloten worden omdat hij of zij een bepaalde afkomst, huidskleur of godsdienst heeft.

Waar eindigt vrijheid?

Iedereen houdt van zijn of haar eigen vrijheid. De vrijheid om eigen meningen te uiten, zelf te beslissen, zelf te regelen, het eigen leven in te richten en om te gaan met het eigen geld en de eigen goederen.

Waarom kan artikel 7 van de Grondwet tegenstrijdig zijn met artikel 1?

Tussen artikel 1 en 7 van de Nederlandse grondwet ligt een spanningsveld. Als voorbeeld wordt het Tweede Kamerlid Geert Wilders vaak genoemd. Hij vindt zelf dat hij mag zeggen wat hij wilt, onder artikel 7 van de grondwet. Groepen die zich door hem beledigd voelen, beroepen zich op het eerste grondrecht.

Welk artikel in de grondwet is vrijheid van meningsuiting?

In Nederland is het recht op vrijheid van meningsuiting beschermd in artikel 7 van de Grondwet en daarnaast is ook in verschillende internationale verdragen de vrijheid van meningsuiting opgenomen. Bijvoorbeeld in artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Wat is een Beperkingsclausule?

Iedere beperking zal een schending van de grondrechten opleveren. Het grondrecht bevat een beperkingsclausule. De overheid is nu bevoegd te beperken. Voor een rechtmatige beperking, moet deze voldoen aan de voorschriften gegeven in de beperkingsclausule.

Waarom mag de overheid grondrechten beperken?

Wanneer burgers in het openbaar uiting geven aan hun geloof of levensovertuiging mag de overheid maatregelen nemen om te voorkomen dat de openbare orde wordt verstoord, het verkeer wordt gehinderd of de volksgezondheid bedreigd. Die maatregelen moeten dan wel noodzakelijk zijn.

Wat zijn de grenzen van vrije meningsuiting?

Ontdek de grenzen van vrije meningsuiting: 1. Aanzetten tot discriminatie, haat, geweld of segregatie* tegen anderen, in het openbaar, doelbewust en om een welbepaalde reden 2.

Wat is de vrijheid van meningsuiting?

Vrijheid van meningsuiting of vrijheid van expressie is de vrijheid van burgers om hun overtuigingen kenbaar te maken, zonder voorafgaande controle door de staat. De vrijheid van meningsuiting is niet absoluut, net als de meeste andere grondrechten. Zo zijn belediging en smaad onder bepaalde omstandigheden strafbaar.

Hoe is de vrijheid van meningsuiting beschermd in de grondwet?

Vastgelegd in de Grondwet: geen toestemming nodig van de overheid De vrijheid van meningsuiting is in Nederland beschermd in artikel 7 van de Grondwet. Dit grondwetsartikel regelt in de eerste plaats dat niemand vooraf toestemming van de overheid nodig heeft om iets te schrijven of te zeggen. Dat noemen we het verbod van censuur.

Related Posts