Wat betekent kiesrecht in de praktijk?

Wat betekent kiesrecht in de praktijk?

Kiesrecht is het recht van een individu om deel te nemen aan het politieke proces in een land of andere bestuurlijke eenheid of organisatie door middel van verkiezingen, bijvoorbeeld door te stemmen op een partij naar zijn of haar voorkeur, of zich kandidaat te stellen voor een volksvertegenwoordiging.

Wat betekent vrouwenkiesrecht?

Het vrouwenkiesrecht is het recht van vrouwen in een democratie op actief en passief kiesrecht, d.w.z. bij verkiezingen voor wetgevende organen te stemmen en verkozen te kunnen worden.

Wie heeft er in Nederland passief kiesrecht?

Bij verkiezingen voor de gemeente is de Nederlandse nationaliteit geen eis: iedere volwassene die vijf jaar of langer legaal in Nederland woont heeft actief en passief kiesrecht.

Welk land voerde in 1893 als eerste land algemeen stemrecht voor vrouwen in?

Het eerste land ter wereld met algemeen kiesrecht was het prinsbisdom Luik in 1792, tijdens de Luikse Revolutie; het eerste nu nog bestaande land was Nieuw-Zeeland in 1893.

Hoe is de kieswet opgebouwd?

De huidige Kieswet is een Nederlandse wet die in 1989 is vastgesteld. De wet regelt de verkiezingen voor de leden van de Eerste Kamer en Tweede Kamer der Staten-Generaal, het Europees Parlement, Provinciale Staten, algemene besturen van waterschappen, eilandsraden en gemeenteraden. De huidige Kieswet dateert van 1989.

Wat is het verschil tussen lijsttrekker en lijstduwer?

De lijsttrekker krijgt in het algemeen veel meer aandacht in de media dan de andere kandidaten op de kandidatenlijst. Een lijsttrekker wordt soms ondersteund door één of meer lijstduwers aan het einde van een lijst.

Wat houdt feminisme in?

Feminisme is de verzamelnaam voor maatschappelijke en politieke stromingen of bewegingen die ongelijke verhoudingen tussen man en vrouw kritisch bekijken en streven naar vrouwenemancipatie.

Wat is de VvVK?

Oprichting. De Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (VVK) had bij de oprichting als standaard het aanhouden van een neutrale positie, waarmee banden aangaan met een politieke partij onverenigbaar was.

Hoe kwam het algemeen kiesrecht tot stand?

Dat wetsvoorstel werd op 9 mei 1919 door de Tweede Kamer aangenomen met 64 tegen 10 stemmen en op 10 juli 1919 door de Eerste Kamer met 34 tegen 5 stemmen. De wet-Marchant trad in werking op 28 september 1919. Pas vanaf deze datum heeft Nederland dus het algemeen kiesrecht (m/v).

Related Posts