Wat houdt burgerparticipatie in?

Wat houdt burgerparticipatie in?

Bij burgerparticipatie gaat het om het betrekken van en de betrokkenheid van burgers bij overheidsbeleid. Maar ook om het nemen van initiatieven, het inspelen op ideeën en denkkracht van inwoners door burgerinitiatieven te faciliteren. In het verlengde daarvan ligt het begrip cliëntenparticipatie.

Waarom van verzorgingsstaat naar Participatiesamenleving?

Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecombineerd met de noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen, leidt dit ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving.

Wat is sociaal maatschappelijke participatie?

Participatie gaat over meedoen in de samenleving via arbeid of dagbesteding, onderwijs, onderlinge hulp, vrijwilligerswerk, in verenigingen en sociale netwerken. Iedereen moet kunnen meedoen: jong of oud, man of vrouw, met beperking of zonder.

Is burgerparticipatie verplicht?

Verantwoordelijkheden en wettelijke bepalingen. Alle bestuursorganen in Nederland – dus ook gemeentebesturen – zijn verplicht bij het nemen van besluiten belanghebbenden te betrekken. Dit ‘recht op burgerparticipatie’ ligt vast in de Grondwet, de Kieswet, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeente- en Provinciewet.

Wat zijn collectieve vormen van participatie?

Collectieve cliëntenparticipatie: Cliënten en gebruikers verenigen zich in groepen en behartigen de gemeenschappelijke belangen in relatie tot instellings- of overheidsbeleid, m.b.t. processen, richtlijnen, regelingen, inhoud van de zorg, zorgvernieuwing, onderzoek, etc.

Waarom een burgerinitiatief?

Een burgerinitiatief is een verzoek aan de Tweede Kamer om het uitgewerkte voorstel te bespreken en er een standpunt over in te nemen. Het burgerinitiatief is dus uitdrukkelijk een nieuw voorstel, niet een reactie op de wetgeving die de Tweede Kamer al heeft behandeld of nog gaat behandelen.

Wat is actief burgerschap?

Actief burgerschap behelst het (leren) deelnemen aan het maatschappelijk leven en het vormgeven van de gemeenschappelijke leefomgeving in wisselwerking met medeburgers, organisaties en overheden.

Related Posts