Welke rechten hebben burgers bij bestemmingsplannen?

Welke rechten hebben burgers bij bestemmingsplannen?

Het bestemmingsplan is een juridisch bindend document voor zowel de overheid als burgers en bedrijven….Om flexibiliteit in het bestemmingsplan te brengen kan er gebruik gemaakt worden van de volgende mogelijkheden:

  • uitwerkingsplicht.
  • wijzigingsbevoegdheid.
  • binnenplanse afwijking.

Er wordt bijvoorbeeld aangegeven welke functies (doeleinden) zijn toegestaan, zoals wonen, bedrijven, groen, etc. Ook wordt aangegeven of er gebouwd mag worden en als dit het geval is tot welke bouwhoogte en met welke oppervlakte of bebouwingspercentage.

Waarom een voorontwerpbestemmingsplan?

De procedure van een bestemmingsplan bestaat uit een aantal fasen. De eerste fase betreft het opstellen van een voorontwerpbestemmingsplan. Het voorontwerp wordt gebruikt om het verplichte vooroverleg, in het kader van artikel 3.1.1 Bro, met de belanghebbende overleg instanties te voeren.

Wat staat er in de structuurvisie?

De structuurvisie bevat de hoofdlijnen van nieuwe ontwikkelingen van dat gebied. Daarnaast bevat het de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid. De samenhang met beleid op het gebied van economie, recreatie en dergelijke maakt men duidelijk. De structuurvisie moet een eerlijk beeld schetsen.

Wat is een voorontwerpbestemmingsplan?

Voor bestemmingsplannen die grote veranderingen in de omgeving teweegbrengen, wordt een voorontwerpbestemmingsplan gemaakt. Dit plan wordt dan ter inzage gelegd zodat u in een zienswijze kunt laten weten wat u van het plan vindt. Voor elk bestemmingsplan wordt een ontwerpbestemmingsplan gemaakt.

Welke onderzoeken bestemmingsplan?

Om de uitvoerbaarheid te beoordelen wordt naar verschillende aspecten gekeken: milieu (o.a. bodem, geluid, geur, veiligheid), archeologie, ecologie, water en financiën. Voor deze aspecten kan een specialistisch onderzoek nodig zijn.

Related Posts