Welke voorrechten zijn er?

Welke voorrechten zijn er?

Een vordering is preferent als er een wettelijk recht van voorrang op rust. De wet kent daarin vijf vormen van voorrang, te weten een retentierecht, pandrecht, hypotheekrecht, algemeen voorrecht en een bijzonder voorrecht.

Wat zijn speciale voorrechten?

Zo zijn er de ‘bijzondere voorrechten’ die voorrang geven op de opbrengst van een specifiek goed, en de ‘algemene voorrechten’ die voorrang geven op alle goederen van de failliet. Zo heeft bijvoorbeeld de Belastingdienst een algemeen voorrecht. Een bijzonder voorrecht is hoger in rang dan een algemeen voorrecht.

Wat is een voorrecht juridisch?

Een Voorrecht is een Vorderingsrecht die in het geval van samenloop van verhaalsrechten voorrang verschaft bij de verdeling van de netto-executieopbrengst vóór medeschuldeisers, indien de opbrengst te laag is om hen allen te voldoen.

Wat is een voorrecht?

Een voorrecht is het recht van een schuldeiser om een hogere rang te hebben als er een verdeling van goederen plaatsvindt, bijvoorbeeld in een faillissement. Voorrechten volgen uit de wet en zijn er in twee varianten: algemene en bijzondere voorrechten.

Wat is paulianeus handelen?

De Faillissementswet heeft als uitgangspunt dat wanneer een schuldenaar weet dat een faillissement niet meer te voorkomen is, alle schuldeisers gelijk moeten worden behandeld. De curator kan transacties die daarmee in strijd zijn vernietigen. Dit benadelend handelen wordt paulianeus handelen genoemd.

Wat is een Boedelschuldeiser?

Een boedelschuld in faillissement (en ook surseance van betaling en de schuldsaneringsregeling) is een schuld die ofwel in het kader van de afwikkeling van het faillissement is gemaakt, ofwel een schuld die volgens de wet of jurisprudentie als zodanig kwalificeert.

Wat is het verschil tussen algemene en bijzondere voorrechten?

Er bestaan algemene voorrechten, die het gehele vermogen van de schuldenaar betreffen, en bijzondere voorrechten, die alleen rusten op bepaalde goederen. Bijzondere voorrechten zijn sterker in rang, voor het overige geldt de volgorde, waarin de wet ze plaatst.

Is eigendomsvoorbehoud een voorrecht?

Eigendomsvoorbehoud moet expliciet tussen partijen worden overeengekomen. Dit kan in een overeenkomst of algemene voorwaarden. Het geeft een soort voorrang als de koper de koopprijs vervolgens niet betaalt.

Wat versta je onder voorrechten?

voorrecht = het voorrecht zelfst. naamw. Uitspraak: [`vorɛxt] Verbuigingen: voorrecht|en (meerv.) een recht dat (de meeste) anderen niet hebben Voorbeeld: `Ik vind het een voorrecht om hier te mogen z…

Wat is grond van voorrecht?

Een voorrecht is een accessoir recht, dat door de wetgever wordt toegekend om-wille van de bijzondere aard van de schuldvordering. Uit dit accessoir karakter volgt dat het voorrecht het lot van de gewaarborgde schuldvordering volgt.

Wat is een bevoorrechte schuldeiser?

Een bevoorrechte schuldeiser is een schuldeiser die in de procedure van een faillissement het voorrecht heeft om bij de terugbetaling voorrang te krijgen op de andere schuldeisers.

Wat zijn verplichte rechtshandelingen?

Met een rechtshandeling wordt gedoeld op een handeling die een bepaald rechtsgevolg heeft, zoals betaling, eigendomsoverdracht, of het aangaan van een overeenkomst. Meestal ontstaat er dan een recht of een plicht of vindt er een vermogensverschuiving plaats die de curator benadelend vindt voor de schuldeisers.

Related Posts