Wie stuurt de handhaving binnen een gemeente aan?

Wie stuurt de handhaving binnen een gemeente aan?

De op dit punt bevoegde bestuursorganen van gemeenten (de burge- meester en het college van burgemeester en wethouders) zijn verantwoordelijk voor de uit- voering, het toezicht op de naleving en de handhaving van circa 190 wetten en daarop geba- seerde regelingen.

Waarom is de procedure om de Nederlandse Grondwet te wijzigen zo zwaar?

Reden voor deze zware procedure is dat de Grondwet de belangrijkste beginselen van ons staatsbestel bevat. Herziening van de Grondwet mag daarom niet aan de ‘waan van de dag’ onderhevig zijn en een herziening mag alleen plaatsvinden als daarvoor brede steun is.

Wie stelt de Grondwet op?

Staten-Generaal. Raad van state, Algemene Rekenkamer, Nationale ombudsman en vaste colleges van advies.

Wat doet de gemeente handhaving?

Het houden van toezicht op naleving van regels, die te maken hebben met de fysieke omgeving. Dit omvat een breed scala aan wet- en regelgeving op het gebied van bouwen, slopen, monumenten, openbare ruimte, ruimtelijke ordening, natuur en milieu.

Wie is eindverantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid?

De verantwoordelijkheid voor het veiligheidsbeleid op lokaal niveau ligt bij de gemeente. Vaak wordt de verantwoordelijkheid van de gemeente verklaard vanuit artikel 172 gemeentewet, waarin staat dat de burgemeester belast is met de handhaving van de openbare orde.

Waarom is het wijzigen van de Grondwet moeilijk?

Voor een grondwetswijziging moet een extra zware procedure worden doorlopen: het parlement moet er 2 keer een beslissing over nemen. Dit wordt ook wel de 1e en 2e ‘lezing’ genoemd. Reden voor die verzwaarde herzieningsprocedure is dat de Grondwet de belangrijkste uitgangspunten van ons staatsbestel bevat.

Waarom is de Grondwet niet makkelijk te veranderen?

Burgers kunnen alleen op bepaalde partijen stemmen, en dus niet alleen over de herziening. Een ander nadeel is de versterkte meerderheid in beide Kamers. Dit maakt het zeer lastig om een wijziging door te brengen in de Grondwet. En in een dynamische samenleving zijn wijzigingen soms noodzakelijk.

Kan een Grondwet gewijzigd worden?

De Grondwet kan alleen gewijzigd worden als eerst een wet is aangenomen die regelt dat wijziging van de Grondwet overwogen wordt. Die overwegingswet moet in de Tweede en Eerste Kamer minstens met de helft plus één van de uitgebrachte stemmen zijn aangenomen.

Wie zijn gemeentelijke handhavers?

De handhavers openbare ruimte vertegenwoordigen het gezag van de gemeente op straat en hebben bepaalde bevoegdheden om te zorgen dat mensen zich aan de regels houden. Iedereen is verplicht aan een handhaver alle medewerking te verlenen als hij daar om vraagt. Een handhaver mag: een proces-verbaal opmaken.

https://www.youtube.com/watch?v=ywDHZTeIa3k

Related Posts