Waarom hebben richtlijnen geen horizontale werking?

Waarom hebben richtlijnen geen horizontale werking?

In Kücükdeveci herhaalt het Hof van Justitie het credo dat richtlijnen geen horizontale directe werking hebben, in die zin dat ze geen verplichtingen kunnen opleggen aan particulieren, en niet als zodanig tegenover een particulier kunnen worden ingeroepen.

Heeft VWEU directe werking?

De verticale rechtstreekse werking komt aan bod in de betrekkingen tussen particulieren en het land. Zij houdt in dat particulieren zich ten overstaan van de staat op een rechtsregel van de EU kunnen beroepen. De horizontale rechtstreekse werking komt aan bod in de betrekkingen tussen particulieren onderling.

Hebben grondrechten horizontale werking?

De horizontale werking van mensenrechten (ook wel: derdenwerking) is de toepassing van grondrechten op de verhouding tussen burgers (privaatrechtelijke betrekkingen). Zo is het recht op vrijwaring van discriminatie niet alleen van toepassing op daden van de overheid tussen burgers, maar ook tussen burgers onderling.

Hebben richtlijnen rechtstreekse werking?

Europese richtlijnen kunnen bepalingen bevatten die rechtstreekse werking hebben. Daaruit volgt dat decentrale overheden zelf verantwoordelijk zijn voor de toepassing van Europese richtlijnen wanneer die niet tijdig, geheel of correct zijn omgezet in wetgeving op nationaal niveau.

Wat is doorwerking Europees recht?

Doorwerking Europees recht Het gaat hierbij zowel om de horizontale (tussen particulieren onderling) als verticale werking (tussen particulieren en overheden) van het Europees recht.

Wat is doorwerking van internationaal recht?

Doorwerking internationaal recht in de Europese rechtsorde De Europese Gemeenschap is rechtssubject in volkenrechtelijke zin en dus op dezelfde wijze als staten gebonden aan het internationale recht. Dit geldt in de eerste plaats voor het zogenoemde ius cogens2.

Wat betekent rechtstreekse werking?

Rechtstreekse werking (of: directe of interne werking) is het principe dat bepalingen van een internationaal recht rechtstreeks van toepassing zijn binnen een nationaal rechtsstelsel.

Related Posts