Wat is Archiefwaardige informatie?

Wat is Archiefwaardige informatie?

e. Archiefwaardig document: een document dat een rol speelt bij de uitvoering van een werkproces. Die rol kan worden gespeeld in het kader van: – Bedrijfsvoering: informatie is één van de productiefactoren in een organisatie en onmisbaar voor management- en procesondersteuning en bron voor kennismanagement.

Welke 3 soorten archieven zijn er?

Over het algemeen maken de meeste organisaties gebruik van de onderstaande soorten archieven:

 • Personeelsarchief.
 • Projectarchief.
 • Dynamisch archief (voor de dagelijkse gang van zaken.
 • Schaduwarchief.
 • Statisch archief (documenten worden niet meer voor de dagelijkse bedrijfsvoering gebruikt, maar moeten wel bewaard worden)

Wat betekent archieven?

archief – Zelfstandignaamwoord 1. plaats waar (meestal oude) documenten opgeslagen en verzameld worden ♢ In het Nationaal Archief in Den-Haag wordt veel geschiedkundig onderzoek gedaan. 2. verzameling documenten die zijn gemaakt en/of ontvangen door een persoon of organisatie …

Wat is een archieffoto?

Archief kan een papieren document zijn, een digitaal bestand, een foto, een film, een geluidsopname, enz. Archief houdt altijd verband met een activiteit van degene die het heeft opgesteld of ontvangen. Een document hoeft niet noodzakelijk “oud” te zijn om een archiefstuk te zijn.

Wat is een archiefdienst?

Een archiefdienst is zorgdrager van de archieven. In Nederland zijn ca. 400 archiefdiensten, die voornamelijk overheidsarchieven beheren. Dergelijke historische centra beheren vaak ook belangwekkende particuliere archieven.

Welke organisaties vallen onder de Archiefwet?

Overzicht organisaties met archiefwettelijk toezicht

 • het rijk (artikel 23);
 • de provincies (artikel 27)
 • de gemeenten (artikel 30)
 • de waterschappen (artikel 35)
 • de openbare lichamen of gemeenschappelijke organen (artikel 40)
 • de andere overheidsorganen (artikel 41)

Wat is een Afdelingsarchief?

Afdelingsarchieven. Een archief waarin alleen stukken zitten van een bepaalde afdeling. Het secretariaat heeft een heel ander archief dan de financiële afdeling van een bedrijf.

Wat is een semi-statisch archief?

Het dynamische archief bestaat uit documenten waar op het moment mee gewerkt wordt, een semi-statisch archief bestaat uit documenten die niet meer actief gebruikt worden, maar misschien nog nodig zijn in de toekomst en een statisch-archief bevat documenten die niet meer worden gebruikt.

Hoe zet ik een digitaal archief op?

Stappenplan voor het opzetten van een digitaal archief

 1. Het doel en werkproces vastleggen.
 2. Documentselectie voor het digitale archief.
 3. Bepalen van de structuur van het digitale archief.
 4. Kiezen van het juiste pakket.
 5. Documenten digitaliseren en valideren.
 6. Metadata toevoegen voor de structurering.

Waarom een archief?

Wanneer jij je iets archiveert, is dat meer dan enkel wat documenten bewaren. Het is namelijk het beheren en waren van informatie, zodat jij het later voor andere doeleinden weer kunt gebruiken. Deze informatie kan dus later nog steeds heel waardevol voor je bedrijf zijn.

Wat doe je als je archiefstukken registreert?

Archiefstukken worden in de eerste plaats bewaard omdat zij vanwege hun verband met de (werk)processen waaruit zij voortkomen, als bewijs kunnen dienen voor deze processen en helpen om verantwoording af te leggen. Verder hebben archiefstukken informatieve waarde voor de bedrijfsvoering.

Welke documenten vallen onder de Archiefwet?

De algemene regels staan in de Archiefwet….Bewaartermijnen archieven

 • adviezen en rapporten waarop ministeries hun beleid baseren;
 • bouwvergunningen;
 • documentatie rond bijzondere gebeurtenissen of rampen.

Related Posts