Wat is verschil tussen invalide en handicap?

Wat is verschil tussen invalide en handicap?

Als je opnieuw kan gaan werken of als je de pensioenleeftijd bereikt, dan eindigt de periode van invaliditeit. Handicap is een breder begrip en slaat op alle lichamelijke, verstandelijke, psychische of sociale beperkingen, al dan niet aangeboren.

Welke soorten handicaps zijn er?

Er zijn verschillende soorten handicaps: 1 fysieke handicaps 2 zintuiglijke handicaps 3 auditieve handicaps 4 visuele handicaps 5 chronische ziekten 6 mentale handicaps

Wat is een geestelijke handicap?

Een geestelijke handicap wordt ook wel een verstandelijke beperking of handicap genoemd. Dit is dus beiden hetzelfde. Een geestelijke handicap kenmerkt zich doordat de patiënt niet normaal kan functioneren zoals er van iemand van zijn leeftijd verwacht mag worden, en dat deze achterstand ook niet meer in te halen is middels hulp.

Wat is een zintuiglijke handicap?

Zintuiglijke handicaps Onder een zintuiglijke handicap wordt verstaan dat bepaalde zintuigen niet of onvoldoende werken (ruiken, proeven, horen en zien). (Hier kan men mee zijn geboren of het op latere leeftijd krijgen). Voorbeelden hiervan zijn: doven of slechthorenden; blinden of slechtzienden Omgang met doven en slechthorenden

Wat zijn de mentale handicaps?

Mentale handicaps. Men spreekt van een verstandelijke beperking bij een IQ score onder de 70. In de praktijk ligt het iets genuanceerder en spreken we van een verstandelijke beperking als het IQ lager is dan 70 en daarnaast ook beperkt is in praktische-, conceptuele- of sociale vaardigheden.

Men spreekt over een invalide, wanneer deze persoon een handicap heeft. Dit kan lichamelijk zijn, maar ook geestelijk. Invalide wordt als benaming nog maar weinig gebruikt, tegenwoordig gebruikt men toch meer het woord handicap.

Welke tegemoetkomingen heb je als persoon met een handicap?

Als persoon met een handicap heb je, naargelang je situatie, recht op verschillende tegemoetkomingen. Zodra je 21 jaar oud bent, kan je een inkomensvervangende en een integratietegemoetkoming aanvragen. De eerste vergoedt personen die door hun handicap op de arbeidsmarkt maximum 1/3 kunnen verdienen van het loon van een gezonde persoon.

Wie heeft een handicap beduidend minder kansen?

Wie door zijn handicap beduidend minder kansen maakt op de arbeidsmarkt of sterk afhankelijk is van de hulp van derden, heeft bovendien recht op specifieke financiële tegemoetkomingen. Deze vraag je aan bij de FOD Sociale Zekerheid. De FOD kent de vergoedingen toe op basis van de resultaten van een medisch onderzoek naar je handicap.

Wat is een handicap en invaliditeit?

Handicap & invaliditeit. Het RIZIV beschouwt je als een invalide persoon zodra je, omwille van een lichamelijk letsel, langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt bent. Het voorziet tussenkomsten in de prijs voor o.a. protheses, implantaten en rolstoelen.

Related Posts