Wat maakt iets een wetenschappelijk artikel?

Wat maakt iets een wetenschappelijk artikel?

Wetenschappelijke publicaties worden geschreven door wetenschappers voor wetenschappers. Het doel van deze publicaties is resultaten van onderzoek aan elkaar te presenteren, over de betekenis daarvan te discussiëren en hypothesen en theorieën op te stellen.

Wat is het doel van wetenschappelijk onderzoek?

De focus van wetenschappelijk onderzoek ligt meestal op het oplossen van problemen. Hierbij streeft men ernaar om volgens een logische en georganiseerde methode data te verzamelen welke geanalyseerd kan worden om vervolgens met de verzamelde gegevens valide conclusies te trekken.

Wat is het belang van wetenschappelijk onderzoek?

Echter, wetenschappelijk onderzoek vermindert de kans dat de informatie verstoord of vertekend is. Het garandeert geen absolute waarheden. In de media worden veel resultaten als wetenschappelijk beschreven, terwijl ze dat niet zijn. Tevens kunnen resultaten vertekend gepresenteerd worden.

Wat voor soorten wetenschappelijk onderzoek zijn er?

In de wetenschap worden drie termen gebruikt om onderscheidt te maken in de verschillende benaderingen van onderzoek: ‘fundamenteel onderzoek’, ‘klinisch onderzoek’ en ’translationeel onderzoek’. Hoewel er geen strikte grenzen zijn tussen deze categorieën, zijn er wel verschillen.

Wat is het verschil tussen zuiver wetenschappelijk onderzoek en toegepast onderzoek?

is onderzoek dat wordt uitgevoerd om der wille van de wetenschap zelve, zonder nevendoeleinden. Daarnaast kennen we toegepast wetenschappelijk onderzoek, dat er op gericht is een praktisch belang voor mens of maatschappij te bevorderen. Het verschil ligt uitsluitend in de doelstelling.

Wat is een goed wetenschappelijk artikel?

Je bronnen moeten geschreven zijn door onpartijdige, professionele experts, en niet door personen of instellingen met een commercieel belang. Betrouwbaarheid internetartikelen Bronnen op internet kunnen handig zijn voor je scriptie, maar probeer je onderzoek vooral te baseren op andere, meer wetenschappelijke bronnen.

Waar moet een goed wetenschappelijk artikel aan voldoen?

Mogelijke opbouw – indeling van een wetenschappelijk artikel

  • Titel van het artikel.
  • Korte samenvatting.
  • Inleiding artikel.
  • Probleemstelling/vraagstelling.
  • (Gebruikte onderzoeksmethode)
  • Resultaten en conclusies (soms 2 aparte kopjes)
  • Discussie en aanbevelingen.
  • Literatuurlijst.

Wat is wetenschappelijk belang?

Wetenschappelijk/theoretisch relevant Een onderzoek is wetenschappelijk relevant wanneer het belangrijk is voor andere wetenschappers. Het onderzoek moet dan wel bijdragen aan de (wetenschappelijke) kennis voor de nieuwe theorievorming van een bepaald vakgebied.

Related Posts