Welke dingen zijn in de Grondwet vastgelegd?

Welke dingen zijn in de Grondwet vastgelegd?

De Grondwet bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat de grondrechten. Het tweede deel bevat verschillende hoofdstukken over de staatsinstellingen en hun functioneren, zoals de regering (Koning en ministers), de Staten-Generaal (de Tweede en Eerste Kamer) en hoe die gezamenlijk wetten maken.

Welke macht heeft de regering?

De uitvoerende macht bestaat uit de regering. De regering geeft namelijk leiding aan de ministeries en hun ambtenaren, die zich bezighouden met de uitvoering van wetten. De uitvoerende macht moet rekening houden met de wetgevende macht. De uitvoerende macht mag alleen zaken uitvoeren die in de wet staan.

Wat is de belangrijkste Grondwet?

De Grondwet is het belangrijkste staatsdocument en hoogste nationale wet van Nederland. Zij bevat de regels voor onze staatsinstellingen en de grondrechten van de burgers. Daarnaast bevat de Grondwet regels over bestuur, wetgeving en rechtspraak.

Welke grondrechten worden er in 1983 toegevoegd aan de Grondwet?

In 1983 werd de gehele Grondwet onder de loep genomen en aan de huidige tijd aangepast. Er werden belangrijke nieuwe grondrechten toegevoegd, waaronder de bescherming tegen discriminatie (artikel 1), de algemene vrijheid van meningsuiting, het verbod tot het opleggen van de doodstraf en alle sociale grondrechten.

Wat is artikel 7 van de Grondwet?

1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

Hoeveel wetboeken zijn er?

Wetboeken vallen uiteen in twee hoofdcategorieën: Burgerlijk wetboeken voor burgerlijk recht (civiel recht, privaatrecht) Strafwetboeken (of wetboeken van strafrecht) voor strafrecht.

Wie heeft meer macht regering of parlement?

De Koning en de ministers vormen samen de regering. Het parlement (de Staten-Generaal) controleert de regering. Ministers leggen in het parlement verantwoording af over hun beleid.

Wat is de rol van het parlement?

Regering controleren en wetten maken Het parlement (ook wel Staten-Generaal) controleert het beleid van de regering (de Koning en de ministers). Ook heeft het parlement een wetgevende functie. Een wet gaat pas in als de Eerste en de Tweede Kamer het wetsvoorstel hebben aangenomen.

Waarom is de Grondwet zo belangrijk?

De grondwet is de belangrijkste wet van een land. Er staat in beschreven wie de macht heeft en hoe die macht wordt uitgevoerd. Meestal staan in een grondwet ook grondrechten: belangrijke rechten en vrijheden van burgers. In de grondwet vind je de spelregels van een samenleving.

Wat betekent artikel 7 van de Grondwet?

Wat is de Nederlandse Grondwet?

De Nederlandse Grondwet regelt bijvoorbeeld de rol van het staatshoofd en van de ministers, de bevoegdheden van rechters en de taken van de gemeenten en provincies. Bovendien stelt de wet vast welke invloed en macht de Nederlandse burgers hebben. Andere wetten mogen niet in strijd zijn met de Grondwet.

Wat is de Belgische Grondwet?

De Belgische Grondwet (Frans: Constitution belge, Duits: Verfassung Belgiens) werd aangenomen op 7 februari 1831. Het organiseert België als een parlementaire, constitutionele monarchie, met ministeriële verantwoordelijkheid voor het regeringsbeleid en scheiding tussen wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht.

Wat is de grondwet van 1848?

In 1848 ondertekent Willem II een Grondwet die zijn koninklijke macht sterk inperkt. Minder macht voor de koning en meer macht voor kabinet en parlement: de Grondwet van 1848 wordt het begin van de Nederlandse democratie genoemd. Maar de geschiedenis van onze Grondwet gaat verder terug.

Welke wet verbiedt discriminatie?

In artikel 1 van de Nederlandse Grondwet staat dat iedereen die zich in Nederland bevindt in gelijke gevallen gelijk moet worden behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, mag niet.

Waarom is Nederland een sociale rechtsstaat?

Nederland wordt gezien als een sociale rechtsstaat: er zijn wetten en voorzieningen geregeld door de overheid om de welvaart en het welzijn van burgers te beschermen en te bevorderen.

Welke hoofdstukken van de Grondwet behandelen de vaststelling van wetten?

Artikel 81: Vaststelling wetten

  • Grondwet van 1983.
  • Hoofdstuk 5: Wetgeving en bestuur.
  • Paragraaf 1: Wetten en andere voorschriften.

Related Posts