Wie zijn de uitvoerende macht?

Wie zijn de uitvoerende macht?

De uitvoerende macht bestaat uit de regering. De regering geeft namelijk leiding aan de ministeries en hun ambtenaren, die zich bezighouden met de uitvoering van wetten. De uitvoerende macht moet rekening houden met de wetgevende macht. De uitvoerende macht mag alleen zaken uitvoeren die in de wet staan.

Hoe wordt de rechterlijke macht gecontroleerd?

Daarnaast moet een rechter spreken op basis van wetten, verdragen en jurisprudentie. Wanneer een burger het niet eens is met de uitspraak van de rechter, kan de burger in hoger beroep gaan. Een hogere rechter gaat de hele zaak dan opnieuw behandelen. Zo wordt de rechterlijke macht gecontroleerd.

Hoe komen wetten en regels tot stand?

Er zijn 8 hoofdstappen waarin een wet tot stand komt:

  • Voorbereiding wetsvoorstel op ministerie.
  • Wetsvoorstel wordt besproken in de ministerraad.
  • Raad van State komt met advies.
  • Voorstel wordt behandeld in de Tweede Kamer.
  • Er wordt gestemd in de Tweede Kamer.
  • En vervolgens wordt over het voorstel gestemd in de Eerste Kamer.

Hoe kan de rechterlijke macht de wetgevende macht corrigeren?

De wetgevende macht kan de rechterlijke macht corrigeren door een nieuwe, verbeterde wet te maken, als rechters een bepaalde wet bijvoorbeeld ruimer uitleggen dan bedoeld was. De rechterlijke macht kan de wetgevende macht corrigeren.

Wie heeft de rechterlijke macht in Belgie?

De uitvoerende macht wordt uitgeoefend door de koning en zijn regering van ministers en staatssecretarissen. De rechterlijke macht doet uitspraak over geschillen en wordt uitgeoefend door hoven en rechtbanken. Ze controleert ook de wettelijkheid van de daden van de uitvoerende macht.

Hoe denkt een rechter?

Geen persoonlijke mening. Een rechter schakelt zijn persoonlijke meningen altijd uit tijdens een rechtszaak. Hij kijkt puur naar de feiten, de wet en omstandigheden. Wat hij als privépersoon denkt, doet niet ter zake.

Hoe interpreteren wetten in de rechtspraak?

Door wetten te interpreteren doet de rechter aan rechtsvinding (Rechtsbronnen: de Rechtspraak), hij maakt als het ware nieuwe rechtsregels. Door gebruik te maken van bepaalde methoden en technieken weet de rechter door middel van rechtsvinding een oplossing te vinden voor de aan hem voorgelegde zaak.

Hoe doet de rechterlijke macht uitspraak over geschillen?

De rechterlijke macht doet uitspraak over geschillen en wordt uitgeoefend door hoven en rechtbanken. Ze controleert ook de wettelijkheid van de daden van de uitvoerende macht. De scheiding der machten geldt ook op het niveau van de gemeenschappen en de gewesten. Ze hebben elk een aparte wetgevende en uitvoerende macht.

Wanneer is de rechter gebonden aan de wet?

Art. 11 Wet AB bepaalt voor de rechter dat hij gebonden is aan de wet. Er is echter geen enkel artikel of rechtsregel die de rechter oplegt om zich ook aan de jurisprudentie te houden en dus is de rechter niet gebonden aan deze eerder uitspraken.

Hoe corrigeren de rechters de uitvoerende macht?

De rechterlijke macht kan de wetgevende macht corrigeren. Een rechter heeft geen toetsingsrecht, maar hij mag wel oordelen of een wet in strijd is met een internationaal gesloten verdrag of met een andere NL wet. De rechterlijke macht kan uitvoerende macht controleren op rechtmatigheid.

Wat is de uitvoerende macht?

De uitvoerende macht bestaat uit de regering. De regering geeft namelijk leiding aan de ministeries en hun ambtenaren, die zich bezighouden met de uitvoering van wetten. De uitvoerende macht moet rekening houden met de wetgevende macht. De uitvoerende macht mag alleen zaken uitvoeren die in de wet staan.

Wat is de uitvoerende macht in een gemeente?

De uitvoerende macht in een gemeente ligt bij de burgemeester die samen met de wethouders een college van B&W vormt. De burgemeester wordt benoemd door de regering. De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad, het parlement van een gemeente, waarmee de wethouders de wetgevende macht delen.

Wat is de uitvoerende macht in een provincie?

De uitvoerende macht in een provincie ligt bij de commissaris van de Koning en het college van Gedeputeerde Staten. De commissaris van de Koning wordt benoemd door de regering. De gedeputeerde staten worden benoemd door de Provinciale Staten , het parlement van een provincie, waarmee de gedeputeerde staten de wetgevende macht delen.

Wat is de federale uitvoerende macht?

De federale wetgevende macht maakt de wetten en controleert de uitvoerende macht. Ze wordt uitgeoefend door het parlement en de koning. Het parlement bestaat uit twee kamers, de Senaat en de Kamer van volksvertegenwoordigers. De federale uitvoerende macht bestuurt het land.

Related Posts